Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Podstawowym  celem  działalności  Instytutu  jest  upamiętnianie,  upowszechnianie i twórcze  rozwijanie  dziedzictwa,  które  pozostawił  po  sobie  Ojciec  Święty  Jan  Paweł  II,  a także  inspirowanie  w oparciu  o te  wartości  nowych  inicjatyw  o wymiarze  uniwersalnym, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Ojca Świętego Jana Pawła IIoraz  dialogu  między  religiami  i kulturami.  Instytut  prowadzi  działalność  naukową, kulturalną i edukacyjną działając na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. Instytut  -  realizując  cele  strategiczne  -  współdziała  w szczególności  z  jednostkami samorządu  terytorialnego,  państwowymi  i samorządowymi  instytucjami  kultury, organizacjami  pozarządowymi  o podobnych  celach  działania  oraz  ze  środowiskami kościelnymi, a także z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi z kraju i z zagranicy.


Koncerty

Kolędowanie z Janem Pawłem II

Coroczne  spotkania  są  nawiązaniem  do  wielowiekowej  tradycji  śpiewania  kolęd.  Artyści wraz  ze zgromadzoną  publicznością  łączą  się  we  wspólnym  muzykowaniu.  Szybko  zaciera  się granica  pomiędzy wykonawcami,  a śpiewającą  publicznością.  Rozbrzmiewają  zarówno  kolędy  i pastorałki  tradycyjne, wielowiekowe,   jak i te nieco młodsze  –  współczesne.  


Pod Oknem Papieskim

Budynek przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie  jest szczególnie związany z pielgrzymkami do Ojczyzny Jana  Pawła  II.  Okno  Papieskie  mieszczące  się  w  Pałacu  Biskupim  przyciągało  i  nadal  przyciąga  tłumy wiernych.  Z  tego   właśnie  miejsca,  często  w  godzinach  nocnych,  Papież  rozmawiał  ze  zgromadzoną młodzieżą.  Dziś  na  pobliskim  placu  organizowane  są  liczne  spotkania  i  koncerty  ku  czci  Ojca  Świętego. Artyści podkreślają wielką wagę i moc tej niezwykłej lokalizacji. Wystąpili tu między innymi: Anna Treter z zespołem,  Halina  Frąckowiak,  Stanisław  Soyka  z  zespołem  Soyka  Kwintet,  Zespół  Góralski  Zawaternik, grupa Poetica oraz Bełchatowski Chór Gospel Schola Cantorum im. Piotra Kudyby.


Koncerty dla dzieci

Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  pamięta  o  młodych  odbiorcach,  dla  których  organizuje  specjalne wydarzenia.  Na  koncert  Majki  Jeżowskiej  zaproszeni  zostali  uczestnicy całorocznego  programu edukacyjnego  „Wychowanie  do  wartości”.  Wyjątkowym przedsięwzięciem  był koncert  pt.  „Dzieci  w hołdzie Janowi Pawłowi II” zespołu Promyczki Dobra z Nowego Sącza.


Koncerty rocznicowe

Z okazji rocznic beatyfikacji, świąt oraz w dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II odbywają się plenerowe wydarzenia kulturalne z udziałem wybitnych artystów scen polskich  –  aktorów i muzyków. Te szczególe dni uświetnili swoją obecnością następujący wykonawcy: Beata Rybotycka, Kayah, Kasia  Kowalska,  Elżbieta  Towarnicka,  Beata  Bednarz  i Jacek  Kotlarski  z  zespołem,  Zbigniew  Wodecki, Andrzej  Lampert,  Luis  Bacalov,  John  Paul  Mary,  Daniel  Olbrychski,  Lesław  Żurek,  Ryszard  Rynkowski, Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Mazowsze” im.  T.  Sygietyńskiego,  Reprezentacyjny  Zespół  Artystyczny  Wojska Polskiego, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. S. Hadyny, Zakopower, Bracia, IRA.


Muzyka poważna

Do  tradycji  kulturalno-artystycznej  Instytutu  Dialogu  Międzykulturowego  należy  także  organizacja licznych  koncertów  muzyki  poważnej  w  zabytkowych,  sakralnych  przestrzeniach  miasta.  Do najważniejszych z  nich zaliczyć  należy wykonanie  „Requiem”  Giuseppe  Verdiego,  które  odbyło  się  31 marca  2012  roku  w  kościele  św.  Katarzyny  Aleksandryjskiej  w  Krakowie,  przy  współpracy  z  Operą Krakowską.  Niezwykłym  zainteresowaniem  cieszy  się  także  prestiżowy  cykl  „Koncerty  Katedralne” odbywający się rokrocznie w czerwcu we wnętrzach Katedry Wawelskiej. W „Koncertach Katedralnych” udział  biorą  najznamienitsi  soliści  operowi  i  orkiestry  światowej  sławy.  Koncerty  muzyki  klasycznej, których organizatorem jest Instytut odbywają się także w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” .

W ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w  Częstochowie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublińcu i Radomsku odbyły się liczne koncerty muzyki poważnej. Instytut Dialogu Międzykulturowego wraz z częstochowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół „Gaude Mater”  był organizatorem przedsięwzięcia  zatytułowanego „Muzyka ze zbiorów jasnogórskich i wawelskich”. We wspaniałym koncercie w Katedrze Wawelskiej wystąpiła światowej sławy sopranistka koloraturowa Katarzyna Dondalska oraz zespół muzyki dawnej Capella Czestochoviensis.


Konferencje

Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w  Krakowie  jest  organizatorem  i współorganizatorem licznych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów związanych z nauką Jana Pawła II, promujących dialog między religiami i kulturami oraz  działania  i postawy otwarte na inne  kultury  i  religie. W ramach konferencji odbyło się między innymi spotkanie pt. „Powstanie Światowego Centrum Tolerancji w Jerozolimie i rola duchownych religii monoteistycznych w  budowaniu  dialogu”  z  udziałem  Aleksandra  Gudzowatego,  a  także  debaty  naukowe:  „Krucjata  bez krucjat”  oraz  „Ideał  pierwszej  wspólnoty  wobec  rozbitej  jedności.  Perspektywy  pojednania”.  Tematem spotkań   były  także  kierunki  wychowania  dzieci  i  młodzieży  we  współczesnym  świecie:  „W  trosce  o wychowanie” oraz „Dziecko wobec wartości”.
Liczne  konferencje  i  sympozja  poświęcone  zostały  osobie  Jana  Pawła  II:  
Dziedzictwo  Jana  Pawła  II Wielkiego  w projektach  promocyjnych  i turystycznych  Krakowa  i Małopolski
Znaczenie  beatyfikacji Jana  Pawła  II
Między  Papieżem  a  Wielkim  Chanem
Tajemnice  zamachu  na  bł.  Jana  Pawła  II
Muzyka  wobec  poezji  i nauczania  Karola  Wojtyły  i Jana  Pawła  II
Dziedzictwo  Jana  Pawła  II  nas zobowiązuje
Bierzmowanie dziejów


Projekty cykliczne

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Cykliczny  projekt  jest  odpowiedzią  na  przesłanie  Ojca  Świętego,  abyśmy  „dawali  świadectwo miłosierdzia”  i  nieśli  pomoc  ludziom  potrzebującym.  Przedsięwzięcie  jest  także ukierunkowanym działaniem  wychowawczym  mającym  na  celu  rozbudzenie  w  młodzieży  zainteresowania  postacią Małopolanina  Wszechczasów  i  Jego  nauką  oraz  zaszczepienie  i  utrwalenie  wartości  wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Działanie skierowane do uczniów gimnazjów  i  szkół  ponadgimnazjalnych  przyczynia  się  do  rozbudzania  inicjatyw  wychowawczych  w szkołach,  promowania  wśród  młodzieży  wartości  uniwersalnych,  a  także  umożliwia  upowszechnianie dobrych  praktyk  wypracowanych  przez  uczestników  projektu.  Służy  również  tworzeniu  w  szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.
Od 2007 roku   w projekcie wzięło udział ponad   30 tysięcy uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. Nagrodą główną w projekcie jest wyjazd do Rzymu.
www.mwm.edu.pl

Małopolskie Dni Jana Pawła II

Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja spuścizny Karola Wojtyły  -  Jana Pawła II w kontekście regionu Małopolski. Impulsem dla tej inicjatywy było wielkie wydarzenie z 2011 roku -  beatyfikacja Ojca Świętego. Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w  Krakowie  pragnie  przybliżać  Jego Osobę poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne i artystyczne.  W programie corocznych edycji znajdują się  koncerty,  spektakle,  wystawy,  projekcje  filmów,  spotkania  autorskie, pikniki  rodzinne,  rajdy   górskie oraz  zwiedzanie  klasztorów i kościołów. Projekt objął już wiele miast i miejscowości województwa małopolskiego.
www.mdjp2.pl


Wykłady otwarte: Jan Paweł II. Posługa myślenia

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z  Ośrodkiem Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  organizuje od 2009 roku cykle wykładów  o  charakterze  otwartym.  Wybitni  specjaliści  w  dziedzinie  teologii,  antropologii  i  filozofii prowadzą rozważania dotyczące wkładu myśli papieża Jana Pawła II we współczesną teologię i kulturę. W szczególny sposób cykl ten skierowany jest do studentów.


Dziedziniec Pogan

Idea  „Dziedzińca  Pogan”  nawiązuje  do  Trzeciej  Świątyni  Jerozolimskiej,  w  której  tzw. dziedziniec pogan był dostępny dla każdego, stanowił miejsce  zgromadzeń i dialogu.  Obecnie  termin  ten  związany  jest  z  cyklem  debat  osób  o  różnych ścieżkach  światopoglądowych.  Wydarzenie  ma  być  symbolem  spotkań  ludzi, którzy  w  możliwie  najszerszym  gronie  chcą  odnaleźć  poczucie  wspólnoty  w świecie  wartości.  Celem  jest  pokazanie  możliwości  porozumienia  ponad podziałami.  Papież  Benedykt  XVI  zwrócił  uwagę  na  potrzebę  tworzenia  takich "dziedzińców",  miejsc  spotkania  ludzi  wierzących  i  niewierzących,  wzajemnego
słuchania  się,  dialogu,  doświadczenia  wspólnoty  i  odkrycia  wspólnych  wartości.
"Dziedzińce Pogan" były organizowane już m.in. w Paryżu i Tiranie.


Turniej Piłkarski im. Jana Pawła II

Instytut Dialogu Międzykulturowego jest organizatorem imprezy piłkarskiej,  nawiązując tym samym do sportowych zamiłowań Ojca Świętego i wartości, jakie niesie ze sobą sport. Projekt realizowany jest przy współpracy z  Miejskim Klubem Sportowym  Cracovia.  Pierwsza edycja turnieju odbyła się w 2012 roku i miała charakter ogólnopolski. Rok później turniej stał się imprezą międzynarodową, w której udział wzięły młodzieżowe  drużyny  piłkarskie  z  całej  Europy.  Nadrzędnym  celem  przedsięwzięcia  jest  idea  dialogu międzykulturowego,  którego  głównym  przesłaniem  są  słowa  Jana  Pawła  II  skierowane  do  sportowców: „Sport  ma  dziś  ogromne  znaczenie,  ponieważ  może  sprzyjać  upowszechnianiu  wśród  młodych  ważnych wartości, takich jak lojalność, przyjaźń, wspólnota, solidarność". „Sport może  (…)  wnosić  cenny wkład w pokojowe  porozumienie  między  narodami oraz  przyczynić  się  do  utrwalania  w  świecie  nowej  cywilizacji miłości" (2000).
Idea  imprezy  dalece  wybiega  poza  klasyczną  rywalizację  sportową.  Turniej  jest  także  wydarzeniem  o wymiarze  edukacyjnym  i  kulturowym.  Celem  turnieju  jest  także  przybliżenie  uczestnikom  z zagranicy naszego kraju, poprzez pryzmat historii Warszawy i Krakowa oraz  postaci Jana Pawła II. Żaden inny biskup  Rzymu  nie  poświęcił  tej  dziedzinie  tyle  uwagi. Ojciec Święty  przez  całe  swoje  życie  był wielkim miłośnikiem sportu i pierwszym papieżem, który zasiadł na trybunie stadionu jako piłkarski kibic.


Wystawy

Instytut Dialogu Międzykulturowego jest organizatorem wielu wystaw upamiętniających i popularyzujących dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II oraz nawiązujących do historii Polski.
Jan Paweł II i rodzina
Życie Karola Wojtyły
Karol Wojtyła – ojciec i świadek Soboru
Błogosławiony Jan Paweł II w Małopolsce 1979-2002
Jan Paweł II. Orędownik Bożego Miłosierdzia
Ku wolności
Do Ciebie wołam Człowieku. Krakowskie lata ks. Karola Wojtyły
Błogosławiony Jan Paweł II. Droga do świętości
Kompozytorzy - Janowi Pawłowi II
Brat naszego Boga - rękopisy literackie ks. Karola Wojtyły
Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Przebaczenie
Jan Paweł II Wielki. Pamiętamy
Bierzmowanie Polski 1979 - Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny

Istnieje możliwość wypożyczenia wystaw (tel. + 48 12  422 03 44)


 

Newsletter

Zapisz się
do góry