Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy by osobą.

Jan Paweł II

„…dialog nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób wymianą darów”
Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint

Konferencja "Chrześcijaństwo, judaizm, islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II" jest podsumowaniem pontyfikatu Jana Pawła II z perspektywy działań na  rzecz  dialogu  międzyreligijnego:  czym  był  dialog  międzywyznaniowy  w  ujęciu  Ojca Świętego,  przełomowe  inicjatywy,  perspektywy  i  problemy,   tło  historyczne.   Poruszona zostanie także kwestia kontynuacji idei dialogu: oblicze dialogu obecnie - podążanie drogą wytyczoną przez Jana Pawła II czy nowe podejście? Najważniejsze inicjatywy ostatnich lat, nowe wyzwania, próba oceny sytuacji we współczesnymświecie: realne zagrożenia, a także obszary,  w  których  dialog  rozwija  się  bez  przeszkód.  Podjęty  zostanie   również  temat znaczenia  inicjatyw  lokalnych  i  działań  oddolnych  na  rzecz  poprawy  relacji  z  drugim człowiekiem.

Organizator: Instytut Dialogu Międzykulturowego im.Jana Pawła II w Krakowie
Termin: 17 i 18 czerwca 2014 roku
Miejsce  konferencji:  Sala  konferencyjna  przy  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3

AGENDA
I dzień, 17.06.2014 (wtorek)
14.30 – rozpoczęcie I sesji konferencji
14.30-15.00 „Wpływ  Karola  Wojtyły  na  nauczanie  Vaticanum  II  o  wolności  i  dialogu religijnym” – ks. dr Robert Skrzypczak
15.00-15.30 „Jakie przesłanie dla Starego Kontynentu i dla Kościoła w Europie pozostawił św. Jan Paweł II, ustanawiając patronami Europy świętych: Cyryla i Metodego, Katarzynę Sieneńską, Brygidę oraz Teresę Benedyktę od Krzyża?" – red. Janusz Poniewierski
15.30-16.00 „Bolesna pamięć o Auschwitz a trudna droga do dialogu - wyjątkowy wkład świętego Papieża Jana Pawła II” – ks. dr Manfred Deselaers
16.00– przerwa kawowa
16.30 – rozpoczęcie II sesji konferencji
16.30-17.00 „Jana  Pawła  II  spotkania  z  innymi  religiami  –  fenomen  i  wyzwanie"  – red. Tomasz Królak
17.00-17.30"'Nie lękajcie się!' Postawa chrześcijan wobec muzułmanów według Jana Pawła
II" – dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk
17.30-18.00  „…Obyśmy umieli  po  bratersku  współpracować,  a to  przybliży  nas  do  woli
Boga….  JPII  Między  asymetrycznością  a  partnerstwem  w  dialogu  chrześcijańskomuzułmańskim w Polsce" – ks. dr Adam Wąs
18.00– zakończenie sesji

II dzień, 18.06.2014 (środa)
11.00 – rozpoczęcie III sesji konferencji
11.00-11.30 - „O apelu o komunię i dialog w Novo millennio ineunte - czy i jak został on podjęty” – ks. prof. Łukasz Kamykowski
11.30-12.00– „Papieskie spotkania z Żydami” – prof. dr hab. Stanisław Krajewski
12.00-12.30– „Obecny stan dialogu katolicko-żydowskiego w ojczyźnie Jana Pawła II" – red. Zbigniew Nosowski
12.30– zakończenie konferencji


Biogramy:
ks. dr Manfred  Deselaers  -  urodzony  w  Düsseldorfie.  Studiował  teologię  w  Tübingen  i Chicago.  W  1983  roku  przyjął  święcenia  kapłańskie  w  katedrze  Aachen,  następnie  był wikariuszem  w  Mönchengladbach,  gdzie  pracował  również  w  zarządzie  Towarzystwa Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej. W 1991 roku uzyskał tytuł licencjata na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie obronił swoją pracę doktorską „Bóg a zło w świetle biografii  i  wypowiedzi  Rudolfa  Hössa  komendanta  Auschwitz".  Od  1997  roku  jest wykładowcą  teologii  fundamentalnej  na  Papieskiej  Akademii  Teologicznej  w  Krakowie. Obecnie poświęca się pracy na rzecz pojednania polsko - niemieckiego i chrześcijańsko -żydowskiego w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Od 2001 roku jest członkiem Zarządu  Krakowskiej  Fundacji  Centrum  Dialogu  i  Modlitwy  oraz  odpowiada  za  dział programowy. Od 2008 roku wiceprezes Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Od maja 2006 roku jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a od 2007  roku  wykładowcą  w  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w  Oświęcimiu.  Autor licznych publikacji.

dr  hab.  Leszek  Hońdo -  od  2000  roku  kierownik  Zakładu  Kultury  Żydów  w  Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1993 obronił pracę doktorską pt. „Religia w ujęciu Franza Rosenzweiga”, a w roku 2000 pracę habilitacyjną: „Stary żydowski cmentarz w Krakowie”.  Od  roku  1996  sekretarz  Komisji  Historii  i  Kultury  Żydów  Polskiej  Akademii Umiejętności.  W  latach  1996  –  98  członek  zarządu  Polskiego  Towarzystwa  Studiów  Żydowskich.  Przedmiotem  prac  badawczych  jest  kultura  Żydów  polskich,  cmentarze żydowskie w Polsce, początki syjonizmu oraz myśl żydowska w kręgu języka niemieckiego. Autor licznych publikacji naukowych oraz członek rad redakcyjnych czasopism naukowych, w tym „Scripta Judaica Cracoviensia”.

ks.  prof.  Łukasz  Kamykowski  -  ukończył  studia  matematyczne  na  Uniwersytecie Jagiellońskim oraa seminarium duchowne. W 1982 obronił pracę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W tym samym roku został pracownikiem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie wykłada teologię fundamentalną. Pełnił funkcje prodziekana wydziału  teologicznego  (1991-1994)  oraz  prorektora  PAT  (1997-2000).  W  1991  uzyskał stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy „Izrael a Kościół w ujęciu Charlesa Journeta”, a w grudniu 1998 roku tytuł profesorski. Jest dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu im. Jana  Pawła II w Krakowie oraz kierownikiem katedry  Chrystologii  wydziału  teologicznego  tej  uczelni.  Pełnił  funkcję  konsultora  Rady Episkopatu  Polski  ds.  Ekumenizmu  (do  2013).  Jest  konsultorem  Rady  KEP  ds.  Dialogu Religijnego,  wchodzi  w  skład  Komitetu  Episkopatu  ds.  Dialogu  z  Judaizmem.  Należy  do Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Jest autorem prac licznych naukowych.

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński -  od roku 1990 pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu A-8 WAPK. W latach 2003-2004 dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu A-8 WAPK. Aktualnie kierownik Pracowni Projektowania Krajobrazu IAK A-8 WAPK. Specjalizacje naukowo-dydaktyczne:  projektowanie  w  krajobrazie  otwartym,  projektowanie urbanistyczno-architektoniczne zespołów rekreacyjnych i mieszkaniowych, projektowanie i aktywizacja turystyczna małych miast, estetyka krajobrazu miejskiego oraz projektowanie dużych zespołów w krajobrazie otwartym. Autor licznych publikacji naukowych. Intensywna działalność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych.

prof.  dr  hab.  Stanisław  Krajewski -  profesor  w  Instytucie  Filozofii  Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii, tytuł profesora nauk humanistycznych. Autor prac z logiki i filozofii matematyki oraz tekstów o judaizmie, historii i doświadczeniach Żydów, dialogu chrześcijańsko-żydowskim, w tym książek: “Żydzi, judaizm, Polska”,  „Twierdzenie  Gödla  i  jego  interpretacje  filozoficzne:  od  mechanicyzmu  do postmodernizmu”,  „54  komentarze do Tory  dla  nawet najmniej  religijnych spośród  nas” (Austeria, 2004), „Poland and the Jews. Reflections of a Polish Polish Jew” (Austeria, 2005), “Tajemnica  Izraela  a  tajemnica  Kościoła”,  „Nasza  żydowskość”  (Austeria,  2010),  „Czy matematyka jest nauką humanistyczną?” Przed 1989 publikował też w prasie podziemnej. Po 1989 roku współtworzył Polską Radę Chrześcijan i Żydów, której współprzewodniczy od jej powstania  do  teraz.  Czynny  w  gminie  żydowskiej  w  Warszawie.  Członek  zespołu,  który
stworzył  wystawę  w  warszawskim  Muzeum  Historii  Żydów  Polskich.

red.  Tomasz Królak  -  dziennikarz,  zastępca redaktora naczelnego KAI. Autor katolickiego magazynu informacyjnego "Czasy" (TVP 1 1996-2002) oraz serialu dokumentalnego "Świat Jana Pawła II" (TVP1 1999-2000). Opublikował m.in. książki "Kontemplacja i zdradzony świat. Rozmowy z prof. Stefanem Swieżawskim" (W drodze, 1999), "Ślady. Świat o Janie Pawle II" (współaut.) i "Pontyfikat dla świata" (Edycja św. Pawła, 2003).

mgr inż. arch. Andrzej Mikulski - Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.  W roku 2000 za pracę dyplomową "Kościół i Klasztor dominikański - miasteczko studenckie  w Krakowie" wraz ze swoim promotorem, prof. Dariuszem Kozłowskim, został laureatem  konkursu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich "Dyplom Roku 2000. Brał  udział w projektowaniu kompleksu handlowego Złote Tarasy w Warszawie. Jego pierwszym  wielkim projektem jest krakowskie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

red.  Zbigniew  Nosowski  -  polski  dziennikarz,  publicysta,  działacz  katolicki.  Studiował socjologię i teologię. Od 1989 redaktor miesięcznika WIEŹ, od 2001 –  redaktor naczelny. Autor licznych publikacji. W latach 2001 i 2005 byłświeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie. W latach 2002-2008 konsultor Papieskiej  Rady ds. Świeckich. W latach 2007-2009 współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, obecnie wiceprzewodniczący. Dyrektor  programowy  Laboratorium  WIĘZI.  Przewodniczący  Kapituły  Nagrody Dziennikarskiej "Ślad" im. bp. Jana Chrapka.

red.  Janusz  Poniewierski - polski  publicysta  katolicki,  autor  i  redaktor  wielu  książek poświęconych dziełu Św. Jana Pawła II. Prezes klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Od lat związany  ze  środowiskiem  Znaku.  Był  kierownikiem  działu  religijnego  "Tygodnika Powszechnego", a także stałym  komentatorem  Sekcji Polskiej BBC,  Radia Wolna Europa, Radia Kraków i KAI. Ma w dorobku szereg haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN i wielotomowej encyklopedii Religia. Zredagował kilkadziesiąt książek, między innymi takich autorów jak ks. Józef Tischner, ks. Wacław Hryniewicz, Jerzy Turowicz, George Weigel, a także wybory tekstów Jana Pawła II. W roku 2010 za redakcję „Dzieł zebranych" Jana Pawła II (Wyd.  M)  otrzymał  nagrodę  „Totus"  przyznawaną  przez  Fundację  "Dzieło  Nowego Tysiąclecia".  W  latach  2005-2010  był  członkiem  Rady  Duszpasterskiej  Archidiecezji Krakowskiej.

dr  Elżbieta Przybył-Sadowska - wykładowca w Instytucie Religioznawstwa  Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zainteresowania  naukowe: historia  chrześcijaństwa, dzieje  i  duchowość Kościołów  wschodnich  (prawosławie  i  Kościoły  przedchalcedońskie),  prawosławie  na ziemiach Słowiańszczyzny, uprzedzenia religijne, religia i nowe technologie. Uczestnictwo w grancie:  "Krajobraz  i  sacrum.  Czynniki  i  procesy  kształtowania  krajobrazu  sakralnego  na przykładzie wybranych kultur i religii".

ks. dr Robert Skrzypczak - polski duchowny katolicki, duszpasterz akademicki w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996. Magister psychologii klinicznej (Uniwersytet Wrocławski)  i doktor teologii dogmatycznej (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Odbył studia specjalistyczne i badania naukowe nad personalizmem włoskim na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji. Stopień doktorski uzyskał w 2003 na KUL-u za pracę poświęconą  dogmatyce.  Zajmuje  się  personalizmem  włoskim. Wykładowca  w  Papieskim Wydziale  Teologicznym  w  Warszawie  oraz  teologii  dogmatycznej  w  Wyższym Metropolitalnym  Seminarium  Duchownym  św.  Jana  Chrzciciela  w  Warszawie.  Wykładał mariologię oraz teologię ekumenizmu i dialogu religijnego w The Theological Institute for Oceania  w  Guam  (USA)  oraz  chrystologię  na  fakultecie  teologicznym  Studium  Generale „Marcianum” w Wenecji, eklezjologię w Scuola di Formazone Teologico-Pastorale „Santa Caterina ’Alessandria” w Eraclei. Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego „Personalizm” (Warszawa-Lublin) oraz Stowarzyszenia Kulturalnego  „Fronda” (Warszawa). Autor licznych publikacji naukowych.

dr  hab.  Agata  Skowron-Nalborczyk -  arabistka  i  iranistka,  adiunkt  w  Zakładzie  Islamu Europejskiego Instytutu Orientalistycznego UW. Stypendystka UNESCO i Instytutu JANINEUM w Wiedniu. W 2013 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie religioznawstwa ("Funkcjonowanie  islamu  na  Zachodzie"). Zajmuje  się  m.in.  socjolingwistyczną  sytuacją świata  arabskiego,  mniejszościami  muzułmańskimi  w  Europie,  kontaktami  muzułmańskochrześcijańskimi oraz obrazem islamu w polskich Autorka i współautorka licznych publikacji  i książek związanych z tematyką dialogu.

ks. dr Adam Wąs - arabista i islamolog, dyrektor Centrum Dialogu Kultur i Religii w Lublinie; wykładowca  teologii  religii  na  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim  oraz  religiologii  w Misyjnym  Seminarium  Duchownym  Księży  Werbistów  w  Pieniężnie  (UWM  w  Olsztynie). Absolwent m.in. Papieskiego Instytutu Studiów Arabistycznych i Islamologicznych (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'lslamistica P.I.S.A.I.) w Rzymie; studiował w Jordanii, St. Augustin, Kairze,  Tunisie  i  Nairobi.  W  latach  1991-1994  pracował  jako  misjonarz  w  Kenii. Współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Zajmuje się m.in. dialogiem chrześcijańsko-muzułmańskim,  fundamentalizmem  islamskim  oraz  problematyką chrześcijańskiej  i  islamskiej  misji. W  roku  2003  obronił  pracę  doktorską  pt.  „Bracia Muzułmanie w Jordanii. Doktryna i organizacja bractwa na przełomie XX i XXI wieku”. Autor publikacji naukowych.

 

Newsletter

Zapisz się
do góry