To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona, zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.

Jan Paweł II

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, proponujemy Państwu dawkę wspomnień z poprzednich spotkań, w których uczestniczył Ojciec Święty Jan Paweł II. Z bogactwa tekstów i przemówień wybraliśmy fragmenty, które chcemy aby inspirowały, pobudzały do refleksji i wzbudzały konkretne postanowienia.

 

 

 

I Światowe Dni Młodzieży – RZYM – 29-31 maja 1985r.

„Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was"(1P 3,15).

 

Świadectwo:

Dziś ja, jako pierwszy, pragnę powiedzieć wam, że wierzę mocno w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak, wierzę, i powtarzam, jak swoje własne, słowa apostoła Pawła: “Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie”. Moja wiara, tak jak wiara Piotra i wiara każdego z was, nie jest tylko moim dziełem, przyjęciem przeze mnie prawdy Chrystusa i Kościoła. Jest ona w sposób istotny i przede wszystkim dziełem Ducha Świętego, darem Jego łaski. Pan daje mnie, tak jak daje wam, swojego Ducha, abyśmy mogli powiedzieć “Wierzę”. Posługuje się następnie nami, abyśmy dawali Mu świadectwo w każdym zakątku ziemi. Dlaczego na początku waszego Jubileuszu pragnąłem dać wam to osobiste świadectwo? Uczyniłem to, aby wyjaśnić, że droga wiary przechodzi przez to wszystko, co przeżywamy. Bóg działa w konkretnych i osobistych wydarzeniach życiowych każdego z nas. Poprzez nie, nieraz sposobami naprawdę tajemniczymi, przedstawia się nam Słowo, które “stało się ciałem”, które zamieszkało wśród nas.

 

Do refleksji:

Cały świat stworzony, zanim stał się rzeczywistością, był pomyślany przez Boga i przez Niego chciany w przedwiecznym planie miłości. Jeśli więc dogłębnie przypatrujemy się światu, dając się zachwycić mądrością i pięknem, jakie Bóg w nim obficie rozsiał, możemy już w samym świecie dostrzec odbicie tego Słowa, które objawienie biblijne odsłania nam w pełni w obliczu Jezusa z Nazaretu. W pewnym sensie stworzenie jest Jego pierwszym “objawieniem”.
Nie sądźcie zatem nigdy, że jesteście w Jego oczach ludźmi nieznanymi, jakby liczbami z anonimowego tłumu. Każdy z was jest cenny dla Chrystusa, jest Mu znany osobiście, jest przez Niego umiłowany, nawet gdy nie zdaje sobie z tego sprawy.

 

Pytanie:

Czego przyszliście tutaj szukać? Jesteście tutaj po to, by obchodzić swój Jubileusz: Jubileusz młodego Kościoła. Wasza podróż nie jest jakąkolwiek podróżą. Skoro wyruszyliście w drogę, to nie tylko dla rozrywki czy ze względów kulturalnych. Pozwólcie więc, że jeszcze raz powtórzę to pytanie: Czego przyszliście tutaj szukać? Albo lepiej: Kogo przyszliście tutaj szukać? Czy wy jesteście wśród tych, którzy przyjęli Chrystusa?


 

II Światowe Dni Młodzieży – Buenos Aires - 11-12 kwietnia 1987r.

"Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam" (1J 4,16)

 


Świadectwo:

Pomyślcie, dar z samego siebie wymaga wyrzeczeń, zaprzeczenia własnego „ja” i afirmacji zbawczego planu Ojca. Wymaga złożenia w ofierze własnego życia i jeżeli trzeba – oddania go za Chrystusa. Tak bowiem Chrystus zwraca się do każdego z nas: Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 24). Ten, kto myśli wyłącznie o własnych przyjemnościach lub zaspokojeniu ambicji – choćby z pozoru wydawały się najszlachetniejsze – „chce zachować swoje życie” i tym samym oddala się od Chrystusa. Musicie więc postępować tak jak Chrystus, który na krzyżu powodowany miłością najwyższą „życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Bądźcie ludźmi wielkiego serca!

 

Do refleksji:

Wiara w miłość Boga nie jest łatwa: wymaga osobistego poświęcenia, nie zadawała się egoistycznymi pobudkami i pozornym spokojem sumienia, nie pozostawia serca obojętnym, ale sprawia, że staje się ono szlachetne, wolne i braterskie: że jest wolne od takich form zniewolenia, jakimi są nieuporządkowane życie seksualne, narkomania, przemoc, żądza władzy i posiadania w realizacji prawdziwej miłości i osiągnięciu szczęścia. Otwórzcie wspaniałomyślnie serce na miłość Chrystusa, jedyną, która potrafi nadać pełny sens całemu naszemu życiu. 

Bóg zwraca się do nas z przejmującym i przekonywującym wezwaniem o nawrócenie osobiste, które może przemienić ludzką egzystencję tak, że nie będziemy już żyli dla samych siebie, ale dla Tego, który nas umiłował i siebie samego za nas wydał. Wierność Chrystusowi oznacza poznanie Go do głębi i stałe obcowanie z Nim jako Mistrzem i Przyjacielem.

 

Zadanie:

Ruszajcie w drogę! Niech jej etapy wyznacza modlitwa, studium, dialog, pragnienie nawrócenia, poprawy. Idźcie razem. Wzywam wszystkich chłopców i wszystkie dziewczęta świata do tego, aby w sposób szczególnie intensywny i pełen nadziei obchodzili Światowy Dzień Młodzieży.


 

III Światowy Dzień Młodzieży – Santiago de Compostela - 15-20 sierpnia 1989

„Jam jest drogą i prawdą i życiem”

 


Świadectwo:

Sens życiu nadaje tylko miłość. Tylko ten, kto umie kochać aż do zapomnienia o sobie, by oddać się bratu, realizuje w pełni swoje życie i daje najwyższy wyraz wartości swego ziemskiego istnienia. Dojrzały wymiar ludzkiego i chrześcijańskiego powołania jawi się dopiero w perspektywie daru.
Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, wprowadzając tym samym w ludzkie dzieje tę szczególną dwoistość, dzięki której mężczyznę i kobietę – choć ich istotne prawa są równe – znamionuje owa wspaniała komplementarność cech, z której rodzi się ich wzajemne przyciąganie.
Jeżeli naprawę chcecie służyć swoim braciom, pozwólcie by Chrystus królował w waszych sercach, by pomagał lepiej zrozumieć was samych i panować nad sobą, by was umacniał w cnotach, by was przede wszystkim napełnił swoja miłością, by was prowadził drogą, która wiedzie do stanu człowieka doskonałego. Nie bójcie się być świętymi !

 

Refleksja:

Prawda stanowi najgłębszy wymóg ludzkiego rozumu. Przede wszystkim młodzież złakniona jest prawdy o Bogu, o człowieku, o życiu i o świecie. Tak, odkrycie Chrystusa to największa przygoda waszego życia. Ale nie wystarczy Go odkryć jeden raz. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Każdemu nowemu pokoleniu potrzebni są nowi apostołowie. Wy, młodzi jesteście pierwszymi apostołami. Do Was, przede wszystkim należy apostolstwo w miejscach nauki, pracy, rozrywki i nikt nie może Was w tym zastąpić. Wielu waszych rówieśników nie zna Chrystusa, albo zna Go niedostatecznie. Nie wolno wam zatem zachować milczenia i obojętności. Musicie być odważni i mówić o Chrystusie, dawać świadectwo swojej wiary.


Pytania:

Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Drogą?
Czy już odkryłeś Chrystusa, który jest Prawdą?


 

IV Światowy Dzień Młodzieży – Częstochowa – 10-15 sierpnia 1991r.

„Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15)

 


Świadectwo:

Co znaczy dla mnie „czuwam”? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężać w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni. 

Czuwam to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Czuwam – to znaczy: miłość bliźniego – to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność.


Refleksja:

Świat, który was otacza, nowożytna cywilizacja, ogromnie przyczyniła się do tego, aby odsunąć od świadomości człowieka to Boże „Jestem”. Stara się bytować tak, jakby Boga nie było - to jej program. Jeżeli jednak Boga nie ma, czy ty, człowieku, naprawdę jesteś???
Przybyliście tutaj, Drodzy Przyjaciele, aby odnaleźć i potwierdzić do głębi to własne ludzkie „jestem” wobec Boga. Patrzcie na krzyż, w którym Boże „Jestem” znaczy „Miłość”. Patrzcie na krzyż i nie zapominajcie. Niech słowem kluczowym waszego życia pozostanie: „Jestem przy Tobie”.


Zadanie:

Przyjmijcie Ducha Świętego! Przeniknięci mocą, która od Niego pochodzi, stawajcie się budowniczymi nowego świata: świata innego, opartego na prawdzie, sprawiedliwości, na solidarności i miłości.
Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni! Nie popadajcie w przeciętność, nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodnego z chrześcijańskimi ideałami, nie pozwólcie się mamić złudzeniom konsumizmu. Chrystus wzywa was do wielkich rzeczy. Nie sprawcie Mu zawodu, bo w ten sposób wy sami spotkalibyście się z zawodem.


 

V Światowy Dzień Młodzieży – Denver – 10-15 sierpnia 1993r.

"Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości" (J 10,10).

 


Świadectwo:

Kto zatem potrafi właściwie zrozumieć pragnienia człowieka? Kto potrafi je zaspokoić? Sami nie potrafimy zrealizować tego, do czego zostaliśmy stworzeni. Chociaż nosimy w siebie obietnicę, widzimy, że nie jesteśmy w stanie jej spełnić. W istocie życie każdego człowieka było pomyślane i chciane, zanim jeszcze zaistniał świat.

Biada wam, jeżeli nie zdołacie obronić życia. Kościół potrzebuje waszej energii, waszego entuzjazmu, waszych młodzieńczych ideałów, aby przeniknąć całą tkankę społeczną Ewangelią Życia, która przekształci ludzkie serca i struktury społeczne, tak aby powstała cywilizacja prawdziwej sprawiedliwości i miłości.

 

Refleksja:

W kulturze, która utrzymuje, że nie mogą istnieć żadne uniwersalne prawdy, nie ma wartości absolutnych. Ostatecznie zatem dochodzi się do konkluzji, że obiektywne dobro i zło nie mają znaczenia. Dobro zaczyna oznaczać to, co w danej chwili przyjemne i użyteczne. Złem nazywa się wszystko, co przeszkadza w zaspokojeniu subiektywnych pragnień. Każdy może sobie zbudować prywatny system wartości.


Zadanie:

Młodzieży, nie ulegaj, tej rozpowszechnionej, fałszywej moralności. Nie zagłuszaj swojego sumienia! Prawda nie jest owocem indywidualnej wyobraźni. Bóg dał wam rozum, byście poznali prawdę, i wolę, byście czynili to, co moralnie dobre. 

Nie lękajcie się porzucić wygodnego, ustalonego sposobu życia, aby podjąć wyzwanie głoszenia Chrystusa we współczesnej metropolii.


 

VI Światowy Dzień Młodzieży – Manila – 10-15 stycznia 1995 roku.

„Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam (J 20, 21)”

 

Świadectwo:

Do was wszystkich Chrystus mówi: „ja was posyłam”. Dlaczego was posyła? Ponieważ ludzie na całym świecie – na północy, południu, wschodzie i zachodzie – tęsknię za prawdziwym wyzwoleniem i spełnieniem. Ubodzy szukają sprawiedliwości i solidarności; uciśnieni zażądają wolności i godności; ślepi wołają o światło i prawdę. Nie zostaliście posłani, aby głosić jakąś abstrakcyjną prawdę. Ewangelia nie jest bowiem teoria ani ideologią! Ewangelia jest życiem! 

Z naszej winy wielu starszych rodziców odczuwa osamotnienie. Jest tak czy nie? Nie powinno tak być! Powinno być inaczej!


Refleksja:

Prawda o człowieku – tak trudna do zrozumienia dla współczesnego świata – jest taka, że zostaliśmy uczynieni na obraz i podobieństwo samego Boga i właśnie ten fakt, niezależnie od wszelkich względów, stanowi o niezbywalnej godności każdej bez wyjątku istoty ludzkiej. Jeszcze większą trudność sprawia współczesnej kulturze zrozumienie tego, że ta godność człowieka, zawarta w samym dziele stworzenia, została niepomiernie wywyższona w tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Dlaczego Go potrzebujemy? Bo Chrystus objawia prawdę o człowieku, o jego życiu 

i przeznaczeniu. Pokazuje, jakie jest nasze miejsce przed Bogiem – jako stworzeń i grzeszników, jako odkupionych przez Jego własną śmierć i zmartwychwstanie, jako pielgrzymów do domu Ojca.

 

Zadanie:

Wzywam was, abyście budowali mosty dialogu i porozumienia ze swoimi rodzicami. Nie trwajcie w wyniosłym odosobnieniu! Porozumienie! Miłość!VII Światowy Dzień Młodzieży – Paryż – 19-24 sierpnia 1997r.

"Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1,38-39)"


Świadectwo:

Zwracam się do was z radością, aby kontynuować dialog, który od wielu lat wspólnie prowadzimy. Młodzieży całego świata – możesz spotkać Pana na drogach codziennego życia! Żyjemy w epoce wielkich przemian. Szybko chylą się ku upadkowi ideologie, które sprawiały wrażenie odpornych na niszczące działanie czasu, a na naszej planecie wytyczane są nowe podziały i granice. Ludzkość odczuwa często niepewność, zakłopotanie i zatroskanie, lecz Słowo Boże nie przemija; żyje w historii, trwając i jaśniejąc pośród zmiennych wydarzeń. Fundamentem wiary jest Jezus Chrystus, jedyny zbawiciel świata. Wiara kieruje do Chrystusa, ponieważ do Niego zwracają się pytania wypływające z ludzkiego serca w obliczu tajemnicy życia i śmierci. Od Niego tylko możemy dostać odpowiedzi, które nie łudzą i nie rozczarowują.

 

Refleksja:

Prawo Chrystusa jest prawem miłości. Jest zaczynem przemieniającym świat, odbiera broń tym, którzy dopuszczają się przemocy. Służba jest drogą do szczęścia i świętości: nasze życie staje się dzięki niej czynnym wyrazem miłości do Boga i do naszych braci.
Jeżeli zgodzicie się iść za Chrystusem, będziecie głosić, że droga doskonałej miłości prowadzi przez całkowitą i nieustanną ofiarę z siebie samego. Kto kocha, nie liczy zysków i strat, nie szuka korzyści. Działa w ukryciu i bezinteresownie na rzecz braci, uznając, że każdy człowiek, kimkolwiek jest, ma nieskończoną wartość. W Chrystusie nie ma ludzi gorszych i lepszych. Braterstwo wypiera przemoc, a służba pokusę panowania. Tylko w Imię Chrystusa można posunąć się aż do granic miłości przez dar i bezinteresowne poświęcenie.


Zadanie:

Drodzy Młodzi! Pójdźcie za Jezusem! Nie bójcie się zbliżyć do Niego, przekroczyć progu Jego domu, rozmawiać z Nim twarzą w twarz, jak z przyjacielem. Nie bójcie się nowego życia, które On wam ofiarowuje.
To prawda: Jezus jest nauczycielem wymagającym, który wytacza cele wzniosłe, nakazuje zapomnieć o sobie, aby wyjść Mu naprzeciw i złożyć w Jego ręce całe swoje życie.
Odrzućcie powierzchowność i lęk! Im bardziej zbliżycie się do Jezusa, tym lepiej zdołacie zbliżyć się do siebie nawzajem. A im więcej uczynicie konkretnych gestów pojednania, tym głębiej poznacie Jego miłość.VIII Światowy Dzień Młodzieży – Rzym – 15-20 sierpnia 2000r.

"A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14).


Świadectwo:

Młodzi wszystkich kontynentów nie lękajcie się być świętymi nowego tysiąclecia! Bądźcie miłośnikami kontemplacji i modlitwy. Aby realizować ten niełatwy plan życiowy, wsłuchajcie się w Słowa Boże i czerpnie siły z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii i sakramentu pokuty. Chrystus chce, byście byli nieustraszonymi apostołami jego Ewangelii i budowniczymi nowej ludzkości. Czy możecie bowiem twierdzić, że wierzycie w Boga, który stał się człowiekiem, jeżeli nie występujecie przeciwko temu, co poniża człowieka i rodzinę?


Refleksja:

Przyszliście szukać Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, który jednak jako pierwszy przychodzi szukać was. Oto czym jest wiara! Jest odpowiedzią człowieka rozumnego i wolnego na słowo Boga żywego. Może od was nie będzie się wymagać przelania krwi, ale wierności Chrystusowi – z pewnością tak! Wierności, którą należy zachowywać każdego dnia. Mam na myśli narzeczonych i trudności, jakie sprawia w dzisiejszym świecie życie w czystości w oczekiwaniu na małżeństwo. Rzeczywiście szukacie właśnie Jezusa, kiedy marzycie o szczęściu. To On na was czeka, gdy nic was nie zadowala z tego, co znajdujecie. To On jest pięknem, które was tak pociąga. To On wzbudza w was pragnienie radykalności, które nie pozwala wam iść na kompromisy. To On pobudza was do zrzucenia masek, które czynią życie fałszywym. To On czyta wam w sercach decyzje najbardziej autentyczne, które inni chcieliby przytłumić. To Jezus wzbudza w was pragnienie byście uczynili ze swojego życia coś wielkiego.


Zadanie:

Nie pozwólcie, aby czas, który daje wam Pan, minął tak, jakby wszystko było przypadkiem. Wokół was rozbrzmiewa wiele słów, ale tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają wytarciu z biegiem czasu, ale pozostają na wieki. Niech Eucharystia kształtuje wasze życie i życie rodzin, które założycie. Niech ona kieruje wszytskimi waszymi wyborami życiowymi.IX Światowy Dzień Młodzieży – Toronto – 23-28 lipca 2002 r.

"Wy jesteście sola dla ziemi, wy jesteście światłem świata (Mt, 5, 13-14)


Świadectwo:

Osobiste spotkanie z Chrystusem rozjaśnia życie nowym światłem, wprowadza nas na właściwą drogę i zobowiązuje nas, abyśmy byli jego świadkami. Ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem wasze pragnienie szczęścia. Chrystus ma odpowiedź na wasze pragnienie. Ale prosi was, abyście Mu zaufali.

 

Refleksja:

Drodzy Młodzi! Niech was nie zadowala nic, co jest poniżej najwyższych ideałów. Macie rację, gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was umniejszają. Chrześcijanie wiedzą, że nie jest możliwe odrzucanie lub ignorowanie Boga bez poniżenia człowieka. Świat, który otrzymujecie w dziedzictwie jest światem, który rozpaczliwie potrzebuje nowego sensu braterstwa, oraz ludzkiej solidarności. Jest to świat, który potrzebuje uzdrowienia przez dotyk pięknem i bogactwem Bożej miłości. Ten świat potrzebuje świadków takiej miłości. Potrzebuje was – abyście byli solą dla ziemi i światłością dla świata.

 

Zadanie:

Wy macie być stróżami poranka, zwiastującymi nadejście słońca, którym jest Chrystus zmartwychwstały! Zaufajcie Chrystusowi, ponieważ On wam ufa!

 

Opr. Magdalena Siemion na podstawie Podręcznik Pokolenia JP2 – Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy

Newsletter

Zapisz się
do góry