Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

Statut
Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, zwany dalej Instytutem, działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Instytut jest instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym.
2. Organizatorami Instytutu są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Podmiotem tworzącym Instytut jest także Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, działające na prawach organizatora.
3. Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” zapewniają środki potrzebne do prowadzenia, utrzymania i rozwoju Instytutu.
4. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie i posiada osobowość prawną.
5. Instytut działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, a jego siedzibą jest miasto Kraków.
6. Instytut używa pieczęci podłużnej o treści: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
7. Instytut może posługiwać się również nazwą skróconą w brzmieniu Instytut Dialogu Międzykulturowego.

Rozdział II

Zakres działalności

§ 3

Celem działalności Instytutu jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw o wymiarze uniwersalnym, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II oraz dialogu między religiami i kulturami, a także działalność naukowa, kulturalna i edukacyjna.

§ 4

Instytut realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
1) gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie pamiątek po osobie Karola Wojtyły oraz materiałów audiowizualnych, fotograficznych, materiałów rękopiśmiennych związanych z życiem i działalnością Ojca Świętego Jana Pawła II;
2) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dzieł sztuki inspirowanych osobą Ojca Świętego Jana Pawła II;
3) inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych, seminariów, konferencji i warsztatów oraz stypendiów związanych z nauką Ojca Świętego Jana Pawła II;
4) organizowanie wystaw, imprez i przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II;
5) prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II;
6) prowadzenie specjalistycznej biblioteki i księgarni, gromadzącej publikacje związane z życiem i nauką Ojca Świętego Jana Pawła II;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej w duchu nauki Ojca Świętego Jana Pawła II;
8) stwarzanie warunków organizacyjnych i lokalowych do upamiętnienia i twórczego wykorzystania dzieła pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, szczególnie podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania dawnych zakładów „Solway” w Krakowie;
9) inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze, rozwijanie i programowanie twórczości artystycznej;
10) promowanie aktywnego udziału w życiu społecznym zgodnie z ideami, które głosił Ojciec Święty Jan Paweł II;
11) współpracę z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą na rzecz pogłębiania wiedzy o dziele pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

§ 5

Instytut - realizując cele strategiczne - współdziała w szczególności ze środowiskami kościelnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, a także mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi z kraju i z zagranicy.


Rozdział III

Nadzór i zarządzanie

§ 6

1. Przy Instytucie działa Rada Założycieli w liczbie 3 osób, złożona z przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków i Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, do kompetencji której należy między innymi:
1) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Instytutu,
2) opiniowanie zmian w Statucie Instytutu,
3) zgłaszanie propozycji kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu i uzgadnianie powołania dyrektora Instytutu,
4) opiniowanie kandydatów na zastępców dyrektora Instytutu,
5) powoływanie i odwoływanie Rady Programowej Instytutu i zatwierdzanie jej Regulaminu Pracy.
2. Rada Założycieli wyraża opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Szczegółowy tryb pracy Rady Założycieli określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 7

1. Przy Instytucie działa, powoływana i odwoływana przez Radę Założycieli, Rada Programowa jako ciało doradcze i opiniodawcze dyrektora Instytutu.
2. Radę Programową stanowią osoby o nieposzlakowanej opinii, autorytety utożsamiające się z ideą Instytutu.
3. Rada Programowa liczy nie więcej niż 15 osób.
4. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Radę Założycieli Regulaminu.
5. Zadaniem Rady Programowej jest nakreślanie kierunków działalności i rozwoju Instytutu oraz ocena realizacji celów statutowych. Rada Programowa w szczególności:
1) określa krótko i długoterminowe cele strategiczne,
2) opiniuje roczne plany i sprawozdania z działalności Instytutu,
3) opiniuje Regulamin organizacyjny Instytutu,
4) podejmuje uchwały w sprawach ważnych dla działalności i rozwoju Instytutu.

§ 8

1. Ogólny nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Rada Założycieli, a bezpośredni - Województwo Małopolskie.
2. Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” zachowują prawo do samodzielnego nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami, które przekazały na rzecz Instytutu.

§ 9

1. Instytutem kieruje Dyrektor, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Rada Założycieli zgłasza propozycje kandydatów na stanowisko dyrektora.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego, po uzgodnieniu z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.
4. Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” swoje uprawnienia w zakresie ust. 3 realizować będą poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Założycieli.
5. Zastępców Dyrektora Instytutu powołuje Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Założycieli.

§ 10

1. Dyrektor zarządza całokształtem działań Instytutu, czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Dyrektor jako pracodawca nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy ze swymi zastępcami i pozostałymi pracownikami Instytutu oraz podejmuje decyzje wynikające ze stosunku pracy.
3. Dyrektor oraz pracownicy Instytutu muszą posiadać przewidziane prawem kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.
4. Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

§ 11

Organizację wewnętrzną Instytutu, a także szczegółowe zasady oraz formy jego działania, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Małopolskiego, Rady Programowej oraz działających w Instytucie organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 12

1. Majątek Instytutu może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu jego działania.
2. Działalność Instytutu jest finansowana przez Województwo Małopolskie, Gminę Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, a także z dochodów własnych, dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).
4. W zakresie nabywania, zbywania i obciążania mienia Instytut działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu może dokonać Województwo Małopolskie po uzgodnieniu z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w szczególności ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).
2. W razie likwidacji Instytutu, po przeprowadzeniu likwidacji, zbiory, o których mowa w § 4 pkt 1 statutu zostaną przekazane Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, w trybie art. 26 ust. 1 ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, pod warunkiem dalszego ich wykorzystywania na cele działalności kulturalnej.
3. Zmiany w statucie Instytutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania i wymagają uzyskania pozytywnej opinii Rady Założycieli.

 

(Załącznik do Uchwały Nr 368 /09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Newsletter

Zapisz się
do góry