Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie zapraszają dzieci przedszkolne oraz uczniów z klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym "Ubierzmy choinkę dla Jana Pawła II".

Zadaniem konkursowym będzie samodzielne stworzenie ozdoby świątecznej w formie zawieszki, którą będzie można udekorować choinkę bożonarodzeniową.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać na adres instytutu do 7.12.2018.

Szczegóły w regulaminie:

Regulamin do pobrania (pdf)

Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II”

1.Postanowienia ogólne:
1.1. Celem konkursu „Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II” jest stworzenie świątecznych ozdób oraz wzbudzenie zainteresowania osobą oraz pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.
1.2. Organizatorami konkursu „Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
1.3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach: www.idmjp2.pl oraz na Facebook.com
1.4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.idmjp2.pl praz na Facebook.com

2. Zasady konkursu:
2.1. Konkurs skierowany jest dzieci przedszkolnych oraz do uczniów szkół podstawowych klas 1-3 oraz 4-6.
2.2. Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe!
2.3. W przypadku, jeśli uczestnik bierze udział w konkursie poza szkołą lub przedszkolem, opiekunem pracy może być także rodzic. Jednakże prosimy o umieszczenie pieczęci szkoły / przedszkola na karcie zgłoszenia.
2.4. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna formatu A–4 lub mniejsza w formie zawieszki w dowolnej technice. Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich, kruchych, oraz plasteliny! Do Konkursu dopuszczone zostaną również prace przestrzenne w formie zawieszek, nie większe niż format A-4 (oprócz prac w formie łańcuchów choinkowych). Wszystkie prace powinny posiadać mocne, stabilne zawieszki oraz przypięte do nich karteczki z danymi autora pracy (imię i nazwisko). Waga (ciężar) pracy powinna umożliwiać zawieszenie jej na choince – prace zbyt ciężkie, nie będą miały możliwości ekspozycji.
2.5. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie ozdoby świątecznej w formie zawieszki, którą będzie można udekorować choinkę bożonarodzeniową.
2.6. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora).
2.7. Pracę wraz z metryczką zapakowane do podpisanej teczki/koperty/paczki należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem „Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II”

Prosimy o staranne zabezpieczenie przesyłanym prac.

3. Przebieg konkursu:
3.1. Prace należy przekazać do 7.12.2018 (decyduje data stempla pocztowego). Każda praca musi być opisana w metryczce (załącznik).
3.2. Metryczka stanowiąca załącznik 1 do niniejszego Regulaminu znajduje się na ostatniej stronie niniejszego regulaminu. Prosimy, aby nie przyklejać metryczek do prac konkursowych.
3.5. Prace doręczone po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie. Liczy się data wpłynięcia pracy do Instytutu.
3.6. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
3.7. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 17.12.2018 roku.
3.8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz Facebook.com
3.9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
3.10. Prace nie będą zwracane ich autorom.
3.11. Instytut zastrzega sobie możliwość przekazania prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w Konkursie, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

4. Nagrody:
4.1. Jury powołane przez Organizatora wybierze trzy prace z trzech kategorii wiekowych (dzieci przedszkolne; uczniowie klas 1-3 SP; uczniowie klas 4-6 SP). Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. Wybrane przez Jury prace udekorują choinkę w Sanktuarium im. Jana Pawła II w Krakowie!
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
5.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
5.3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
5.4. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany "Administratorem").
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) Dane będą przetwarzane w celu Realizacji Projektu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
5) Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie.
6) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu
7) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Projektu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
8) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
11) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
6.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6.6. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

Newsletter

Zapisz się
do góry