Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto "rozdaje", kto zdolny jest dawać.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów z klas I-III oraz IV-VII szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym "Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka".

Zadaniem konkursowym będzie samodzielne stworzenie kartki wielkanocnej specjalnie dla Papieża Franciszka.

Jury wybierze dziewięć kartki w trzech kategoriach wiekowych, które zostają wysłane do Papieża Franciszka do Watykanu!

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać na adres instytutu do 16.03.2018.

Szczegóły w regulaminie

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania

Karta zgłoszenia do pobrania


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka”

skierowanego do dzieci przedszkolnych oraz do uczniów szkół podstawowych klas 1-3 oraz 4-7.


Konkurs „Kartka świąteczna do Papieża Franciszka”- praca o charakterze indywidualnym.

Samodzielne wykonanie pracy plastycznej zatytułowanej „Kartka świąteczna do Papieża Franciszka”.

Każdy uczestnik programu może zgłosić jedną pracę. Praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.

1.Postanowienia ogólne:
1.1. Celem konkursu „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka” jest wzbudzenie zainteresowania osobą oraz pontyfikatem Ojca Świętego Papieża Franciszka.
1.2. Organizatorem konkursu „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
1.3. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu jest Dział Programowy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
1.4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach: www.idmjp2.pl oraz na Facebook.com
1.5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.idmjp2.pl praz na Facebook.com

2. Zasady konkursu:
2.1. Konkurs skierowany jest dzieci przedszkolnych oraz do uczniów szkół podstawowych klas 1-3 oraz 4-7.
2.2. Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe!
2.3. W przypadku jeśli uczestnik bierze udział w konkursie poza szkołą lub przedszkolem, opiekunem pracy może być także rodzic. Jednakże prosimy o umieszczenie pieczęci szkoły / przedszkola na karcie zgłoszenia.
2.4. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna formatu A–4 lub mniejsza w dowolnej technice. Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich (m. in. brokat) oraz plasteliny!
2.5. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie kartki wielkanocna dla Papieża Franciszka. Opcjonalnie mogą się w niej znajdować życzenia świąteczne.
2.6. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
2.7. Pracę wraz z metryczką zapakowane do podpisanej teczki/koperty należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka”

3. Przebieg konkursu:
3.1. Prace należy przekazać do 16.03.2018. Każda praca musi być opisana w metryczce (załącznik).
3.2. Metryczka stanowiąca załącznik 1 do niniejszego Regulaminu znajduje się na ostatniej stronie niniejszego regulaminu.
3.5. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.
3.6. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
3.7. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 21.03.2018 roku.
3.8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz Facebook.com
3.9. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
3.10. Prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

4. Nagrody:
4.1. Jury powołane przez Organizatora wybierze po trzy prace w trzech kategorii wiekowych ( dzieci przedszkolne ; uczniowie klas 1-3 SP; uczniowie klas 4-7 SP ). Dziewięć wybranych prac zostanie wysłanych do Papieża Franciszka do Watykanu! Autorzy zwycięskich prac otrzymają również nagrody rzeczowe. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
5.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
5.3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
5.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
6.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6.6. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Newsletter

Zapisz się
do góry