Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II”.

Zadaniem konkursowym będzie samodzielne stworzenie kartki wielkanocnej wraz z życzeniami specjalnie dla urzędującego Papieża Franciszka.

Jury wybierze dwanaście kartek w czterech kategoriach wiekowych, które zostają wysłane do Papieża Franciszka do Watykanu!

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać na adres instytutu do 19.03.2021 roku.

 

Szczegóły w regulaminie

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania (.pdf)

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania (.doc)

 


 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Celem konkursu plastycznego „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II” jest kultywowanie tradycji.
1.2. Organizatorem konkursu „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.
1.3. Treść niniejszego Regulaminu oraz informacje i komunikaty będą udostępnione na stronach: https://idmjp2.pl/index.php/pl/ oraz na https://www.facebook.com/IDMJP2/

2. Uczestnicy
2.1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz do uczniów szkół podstawowych.
2.2. Konkurs ma charakter indywidualny. Pod uwagę nie będą brane prace grupowe.

3. Zasady konkursu
3.1. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie kartki wielkanocnej wraz z życzeniami dla urzędującego Papieża Franciszka. Prace dzieci przedszkolnych nie muszą zawierać życzeń.
3.2. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna formatu A–4 lub mniejsza w dowolnej technice. Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich (tj. brokat) oraz plasteliny.
3.3. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie pracy, zdjęć bez zgody autora). Prace nie mogą stanowić plagiatu.
3.4. W przypadku, gdy zgłaszającym pracę do Konkursu jest:
a) szkoła lub przedszkole, opiekunem pracy oraz zgłaszającym pracę na Konkurs jest nauczyciel. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia/metryczkę pracy – załącznik nr 1;
b) osoba indywidualna (poza szkołą lub przedszkolem), opiekunem pracy oraz zgłaszającym pracę na Konkurs jest rodzic/opiekun prawny. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia/metryczkę pracy – załącznik nr 2.
3.5. Karty zgłoszenia/metryczki pracy stanowiące załącznik 1 oraz załącznik 2 do niniejszego Regulaminu znajdują się na ostatniej stronie niniejszego regulaminu. Prosimy nie przyklejać klejem metryczek do prac konkursowych.
3.6. Pracę wraz z metryczką zapakowane do podpisanej teczki/koperty należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II”

4. Przebieg konkursu
4.1. Prace należy przekazać do 19.03.2021 roku.
4.2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.
4.3. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
4.4. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 26.03.2021 roku.
4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://idmjp2.pl/index.php/pl/ oraz na https://www.facebook.com/IDMJP2/
4.6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
4.7. Prace nie będą zwracane ich autorom.
4.8. Instytut zastrzega sobie możliwość przekazania prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w Konkursie, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

5. Nagrody
5.1. Jury powołane przez Organizatora wybierze po trzy prace w czterech kategoriach wiekowych:
a) dzieci przedszkolne;
b) uczniowie klas 1-3 SP;
c) uczniowie klas 4-5 SP;
d) uczniowie klas 6-8 SP.
5.2. Dwanaście wybranych prac zostanie wysłanych do Watykanu! Autorzy zwycięskich prac otrzymają również nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców.
5.4. Organizator o sposobie i terminie przekazania nagrody poinformują w wiadomości e-mail na adres wskazany w „Karcie zgłoszenia/metryczka pracy”.

6. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych
6.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
6.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
6.3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
6.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczenie tych informacji w prasie i Internecie.

Klauzula informacyjna RODO
6.5. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) oraz zgodnie ze sprostowaniem do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.) dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany "Administratorem".
b) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
c) W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
d) Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie, prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną, zamieszczenia na stronie internetowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i profilu Facebook wyniku konkursu, tj. imion i nazwisk laureatów, osób wyróżnionych, zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie rac oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
e) Dane osobowe udostępnione w karcie zgłoszenia/metryczce pracy będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania celów przeprowadzenia i realizacji Konkursu „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II”.
f) Dane osobowe udostępnione w karcie zgłoszenie będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją i przeprowadzeniem Konkursu „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II” na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i regulaminie konkursu.
g) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
h) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
i) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Skargi należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00
j) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
k) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
7.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
7.6. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

Newsletter

Zapisz się
do góry