Możemy zbudować cywilizację godną człowieka. Czyniąc to, przekonamy się,  czy nasze stulecia przygotowały ziemię na nową wiosnę ludzkiego ducha.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie do udziału w konkursie fotograficznym „Pilnujcie mi tych szlaków”.

Zadaniem konkursowym uczestnków będzie przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jednej fotografii przedstawiającej miejsce leżące na Małopolskim Szlaku Papieskim związane z Osobą Jana Pawła II. Zgłoszenie powinno także zawierać informacje dotyczące daty oraz miejsca wykonania zdjęcia, przebiegu trasy oraz uzasadnienie wyboru miejsca (do 400 znaków). Więcej szczegółów w regulaminie.

Jury wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach: uczniowie szkół ponadpodstawowych i indywidualne osoby pełnoletnie.

Wybrane fotografie zostaną opublikowane na profilu Instytutu na Facebooku.

Zgłoszenia należy przesłać do 28 lutego 2021 roku.

Szczegóły w regulaminie (.doc)

Szczegóły w regulaminie (.pdf)

 

https://fajnekonkursy.pl/fotograficzne/konkurs-fotograficzny-pilnujcie-mi-tych-szlakow/


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Pilnujcie mi tych szlaków”


1. Postanowienia ogólne:
1.1. Celem konkursu fotograficznego „Pilnujcie mi tych szlaków” jest upamiętnienie w formie fotograficznej miejsc na Małopolskim Szlaku Papieskim im. Jana Pawła II związanych z Osobą Jana Pawła II i Jego turystyczną pasją. Dodatkowo konkurs ma na celu promocję Odznaki Turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II oraz Pamiątkowej Odznaki Turystycznej z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.
1.2. Organizatorami konkursu fotograficznego „Pilnujcie mi tych szlaków” zwanego w dalszej części Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 6, 31-010 Kraków.
1.3. Treść niniejszego Regulaminu oraz informacje i komunikaty będą udostępniane na stronach: www.idmjp2.pl i www.cotg.pttk.pl oraz Facebook.com

2. Uczestnicy
2.1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz indywidualnych osób pełnoletnich.
2.2. Konkurs ma charakter indywidualny, skierowany jest do amatorów.

3. Zasady konkursu:
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jednej fotografii przedstawiającej miejsce leżące na Małopolskim Szlaku Papieskim związane z Osobą Jana Pawła II. Zgłoszenie powinno także zawierać informacje dotyczące daty oraz miejsca wykonania zdjęcia, przebiegu trasy oraz uzasadnienie wyboru miejsca (do 400 znaków) – odpowiednio: załącznik 1 2 lub 3. Zgłoszenie wiąże się z akceptacją klauzuli RODO i dołączeniem podpisanego oświadczenia znajdującego się w ww. załącznikach.
3.2. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3.3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały – DO MOMENTU ZGŁOSZENIA FOTOGRAFII W Konkursie – nagrodzone w ramach innego konkursu fotograficznego.
3.4. Praca powinna zostać przesłana w minimalnych wymiarach 1200x800 px do maksymalnych 2362x3543 px oraz być zapisana w formacie JPG lub PNG.
3.5. Technika wykonania fotografii jest dowolna, ale nie są dopuszczalne fotomontaże i obrazy poddane dużej ingerencji w programach graficznych. Dopuszcza się:
•konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
•korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
3.6. W przypadku, gdy zgłaszającym pracę do Konkursu jest:
• szkoła - należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia/metryczkę pracy – załącznik 1;
• rodzic/opiekun prawny - należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia/metryczkę pracy – załącznik 2;
• osoba pełnoletnia (zgłaszająca swoją pracę) – należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia/metryczkę pracy – załącznik 3.
3.7. Karty zgłoszenia/metryczki pracy stanowiące załącznik 1, załącznik 2 oraz załącznik 3
do niniejszego Regulaminu znajdują się na ostatnich stronach niniejszego regulaminu.
3.8. Pracę wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia/metryczką należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila należy wpisać: „Konkurs fotograficzny – Pilnujcie mi tych szlaków”.

4. Przebieg konkursu:
4.1. Prace należy przesłać do 28.02.2021 roku.
4.2. Prace przesłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
4.3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatorów w terminie do 12.03.2021 roku.
4.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl, www.cotg.pttk.pl oraz Facebook.com.
4.5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
4.6. Prace nie będą zwracane ich autorom.

5. Nagrody:
5.1. Jury powołane przez Organizatorów wybierze trzy prace w dwóch kategoriach -
uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz indywidualne osoby pełnoletnie. Zwycięzcą zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
5.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.
5.3. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na profilu Instytutu na Facebook.com oraz na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz www.cotg.pttk.pl.
5.4. Organizatorzy o sposobie i terminie przekazania nagrody poinformują w wiadomości e-mail na adres wskazany w „Karcie zgłoszenia/metryczkę pracy”.

6. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
6.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych autora na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień Regulaminu konkursu.
6.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Organizatorom konkursu nieodpłatnego
i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie, niewyłączną licencję, co do praw autorskich majątkowych do zgłoszonej fotografii/ zdjęcia na rzecz Organizatorów Konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w tym szczególnie w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatorów, w tym na profilu Facebook Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie zdjęcia w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw zdjęcia, pod którymi będzie ono wykorzystywane lub rozpowszechniane, prawo do wykorzystywania zdjęcia do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności,
a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami dzieła/zdjęcia oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
6.3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich), w tym zawiera zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, uwidocznionych na zgłoszonych do konkursu zdjęciach dla celów, wynikających z regulaminu konkursu.
6.4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w prasie, i Internecie.

Klauzula informacyjna RODO
6.5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) oraz zgodnie ze sprostowaniem do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.) dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
6.5.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany "Administratorem".
6.5.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6.5.3. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Anną Orkisz za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając dopisek „Anna Orkisz Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
6.5.4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
6.5.5. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie.
6.5.6. Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.
6.5.7. Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Projektu, chyba
że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi
na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
6.5.8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
6.5.9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych lub jego dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6.5.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6.5.11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
7.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
7.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.
7.6. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

Newsletter

Zapisz się
do góry