Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

Jan Paweł II

Białe gwiazdy świąteczne i klucz wiolinowy na granatowym tle

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza rodziny, grupy oraz osoby indywidualne do udziały w konkursie wokalnym "Śpiewajmy i grajmy Mu".

Zadaniem konkursowym uczestników będzie wykonanie dowolnie wybranej kolędy lub pastorałki oraz przesłanie nagrania na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jury wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach: kategoria grupowa i kategoria indywidualna.

Wybrane nagrania zostaną opublikowane na profilu Instytutu na Facebooku.

 

Nagrania wraz z kartą uczestnictwa oraz oświadczeniem należy przesłać do 20 grudnia 2020 roku.

Szczegóły w regulaminie (.doc)

Szczegóły w regulaminie (.pdf)

 


REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO
„Śpiewajmy i grajmy Mu”

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Celem konkursu „Śpiewajmy i grajmy Mu” jest rozbudzanie chęci wspólnego przeżywania świąt oraz podtrzymanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a także popularyzacja ich wśród dzieci i młodzieży.
1.2. Organizatorem konkursu wokalnego „Śpiewajmy i grajmy Mu” zwanego w dalszej części Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.
1.3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.idmjp2.pl.
1.4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.idmjp2.pl oraz na Facebook.com

2. Zasady konkursu:
2.1. Konkurs skierowany jest do rodzin, grup i osób indywidualnych, bez ograniczenia wieku.
2.2. Uczestnicy wykonują jeden utwór w języku polskim, dowolnie wybraną kolędę lub pastorałkę (zwana dalej: kolęda), nie może to być piosenka lub pieśń o tematyce bożonarodzeniowej.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie nagrania wykonania kolędy w formie video (format .mp4, .mov, .avi) o maksymalnej długości 3 minut za pomocą platformy www.wetransfer.com na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz wypełnienie indywidualnej karty uczestnictwa (załącznik nr 1) oraz oświadczenia (załącznik nr 2).

3. Przebieg konkursu:
3.1. Nagranie należy przekazać do 20.12.2020 roku.
3.2. Zgłoszenia przesłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
3.3. Oceny zgłoszonych nagrań i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 23.12.2020 roku.
3.4. Ocena zgłoszonych nagrań oraz wybór zwycięzców przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: kategoria grupowa (nagrania, w których uczestniczy więcej niż jeden wykonawca), kategoria indywidualna (nagrania, w których uczestniczy jeden wykonawca).
3.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz Facebook.com.
3.6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

4. Nagrody:
4.1. Jury powołane przez Organizatora wybierze po jednym nagraniu w dwóch kategoriach: grupowej oraz indywidualnej. Zwycięzcy otrzymają głośniki przenośne JBL FLIP 5.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych, a także do niewyłaniania zwycięzców i tym samym nie przyznawania nagród.
4.3. Wybrane nagrania zostaną opublikowane na profilu Instytutu na Facebook.com oraz na stronie internetowej www.idmjp2.pl
4.4. Organizator o sposobie i terminie przekazania nagrody poinformuje w wiadomości e-mail na adres wskazany w „Karcie zgłoszenia uczestnika”.

5. Wykorzystanie nagrodzonych nagrań i ochrona danych osobowych:
5.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nagrania video kolędy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu nagrań udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie nagrania w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw nagrania, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania nagrania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami nagrania oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
5.3. Przekazanie Konkursowego nagrania kolędy oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ono praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

Klauzula informacyjna RODO
5.4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) oraz zgodnie ze sprostowaniem do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.) dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
5.4.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany "Administratorem".
5.4.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
5.4.3. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Anną Orkisz za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając dopisek „Anna Orkisz Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
5.4.4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
5.4.5. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie.
5.4.6. Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.
5.4.7. Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Projektu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
5.4.8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5.4.9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
5.4.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
5.4.11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowani, w tym profilowaniu.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie nagrań niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
6.2. Przesłanie nagrań do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6.6. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

Newsletter

Zapisz się
do góry