To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona, zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie literackim „Moje spotkanie ze świętym Janem Pawłem II”.

Zadaniem konkursowym uczestników będzie napisanie w dowolnej formie literackiej (opowiadanie, esej, reportaż, wiersz, kartka z pamiętnika) swoich przemyśleń, refleksji dotyczących spotkania ze świętym Janem Pawłem II na podstawie jednej, bądź kilku lektur:
- wybranego filmu biograficznego, np. (https://youtu.be/HHOX03Pmd5s),
- wybranego przemówienia Jana Pawła II do młodych wygłoszonego podczas Światowych Dni Młodzieży,
- Listu do Dzieci Ojca Świętego w Roku Rodziny,
- Listu do Młodych Całego Świata PARATI SEMPER z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży,
- wspomnień, świadectw osób, które pamiętają Osobę i pontyfikat świętego Jana Pawła II.

 

Informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym trybem nauczania, opiekunem pracy może zostać rodzic/opiekun prawny. W takiej sytuacji nie jest wymagana pieczęć szkoły na karcie zgłoszenia. 

 

Pracę wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać 30.11.2020 roku

Szczegóły w regulaminie

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania (.pdf)

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania (.doc)


 

Regulamin konkursu literackiego
„Moje spotkanie ze świętym Janem Pawłem II”

Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

1. Postanowienia ogólne:
1. Tematem konkursu jest wzbudzenie refleksji, po obejrzeniu, przeczytaniu, bądź wysłuchaniu wspomnień o św. Janie Pawle II, jako autorytecie moralnym, patronie młodych, miłośniku przyrody – ŚWIĘTYM NASZYCH CZASÓW.
2. Celem konkursu jest zainteresowanie osobą świętego Papieża Polaka, jego nauką i przesłaniem, jakie zostawił młodemu pokoleniu.
3. Organizatorem konkursu „Moje spotkanie ze świętym Janem Pawłem II”, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem, jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.idmjp2.pl.
5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie www.idmjp2.pl oraz profilu IDMJP2 na portalu Facebook (www.facebook.com/IDMJP2).

2. Zasady Konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który w terminie do 30.11.2020 r. prześle na adres pocztowy lub mailowy Instytutu, w dowolnej formie literackiej (opowiadanie, esej, reportaż, wiersz, kartka z pamiętnika) swoje przemyślenia, refleksje dotyczące spotkania ze świętym Janem Pawłem II na podstawie jednej, bądź kilku lektur:
- wybranego filmu biograficznego, np. (https://youtu.be/HHOX03Pmd5s),
- wybranego przemówienia Jana Pawła II do młodych wygłoszonego podczas Światowych Dni Młodzieży,
- Listu do Dzieci Ojca Świętego w Roku Rodziny,
- Listu do Młodych Całego Świata PARATI SEMPER z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży,
- wspomnień, świadectw osób, które pamiętają Osobę i pontyfikat świętego Jana Pawła II.

3. Pracę w formie pisanej (max. 8000 znaków) należy przesłać adres pocztowy lub mailowy Instytutu.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem „Moje spotkanie ze świętym Janem Pawłem II”
lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) należy przesłać do 30.11.2020r. (włącznie). Decyduje data stempla pocztowego.
2. Prace konkursowe dostarczone po określonym w Regulaminie terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Koszty dostarczenie prac pokrywają uczestnicy.
4. Oceny prac dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 15.12.2020 r.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz na profilu IDMJP2 na portalu Facebook (www.facebook.com/IDMJP2).
6. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

4. Nagrody:
Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody książkowe.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.
3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
6. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) oraz zgodnie ze sprostowaniem do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.,), dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu Literackiego jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany "Administratorem".
b) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.
c) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie poprzez wysłanie listu na podany adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
d) Dane będą przetwarzane w celu Realizacji Konkursu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
e) Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie.
f) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.
g) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
h) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
i) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
j) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
k) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
7. Koordynatorami Konkursu są Elżbieta Wojtan oraz Alicja Kędra. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. 12 422 03 44 oraz na www.idmjp2.pl

 

Newsletter

Zapisz się
do góry