Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ogłasza konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji wychowawczej poświęconej pracy z Patronem - Janem Pawłem II.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, abyśmy włączyli wszystkie środowiska do świętowania 100 urodzin Wielkiego Nauczyciela i Wychowawcy – Jana Pawła II.

 

Szczegóły w regulaminie

Regulamin i metryczka pracy do pobrania (pdf)

Metryczka pracy do pobrania (pdf)

 


REGULAMIN KONKURSU
NA SCENARIUSZ LEKCJI POŚWIĘCONEJ PRACY Z PATRONEM – JANEM PAWŁEM II

§ 1

1. Organizatorem Konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, zwany dalej Organizatorem.
2. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz lekcji wychowawczej poświęconej pracy z Patronem – Janem Pawłem II.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie laureata – nauczyciela, który w sposób oryginalny i nowatorski pracuje z Patronem danej szkoły, oraz zachęcenie nauczycieli do tworzenia autorskich scenariuszy.

§ 2

1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Każdy z Uczestników może nadesłać tylko jeden scenariusz.
4. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 30.09. 2019r. (włącznie). Decyduje data stempla pocztowego w formie wydruku lub zapisu elektronicznego na opisanej płycie CD na adres:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30
30.610 Kraków
Na kopercie prosimy umieścić dopisek „Konkurs na scenariusz”.
5. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz na profilu IDMJP2 na portalu Facebook (www.facebook.com/IDMJP2).
7. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.
8. Zgłaszany do Konkursu scenariusz nie może być nigdzie wcześniej publikowany, zgłaszający Uczestnik musi być autorem scenariusza i do Konkursu przystępuje po raz pierwszy.
9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 31 października 2019r.

§ 3

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac.
2. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
3. Komisja Konkursowa wyłania spośród wszystkich uczestników Konkursu jednego laureata.
4. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

§ 4

Przy ocenie scenariuszy Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność z tematem Konkursu,
b) oryginalność scenariusza zajęć edukacyjnych,
c) nowatorski sposób wykorzystania pomocy dydaktycznych.

§ 5


1. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Organizatora.
2. Laureat odbiera nagrodę w siedzibie Organizatora – o terminie zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 6


1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

§ 7


Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany "Administratorem").
b) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d) Dane będą przetwarzane w celu Realizacji Konursu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
e) Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie.
f) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.
g) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
h) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
i) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
j) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
k) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

§ 8

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Newsletter

Zapisz się
do góry