Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie literackim zatytułowanym „Miłość to nie przygoda. Ma smak całego człowieka...”.

Zadaniem konkursowym będzie napisanie w dowolnej formie literackiej (esej, reportaż, wiersz, opowiadanie, felieton) swoich przemyśleń, refleksji dotyczących cytatu będącego tytułem konkursu - „Miłość to nie przygoda. Ma smak całego człowieka”. Ważne, aby przewodnim tematem wypowiedzi literackiej była miłość.

Prace można nadsyłać do 6.05.2019 r. Szczegóły w regulaminie.

REGULAMIN DO POBRANIA (PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA (PDF)


 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„Miłość to nie przygoda. Ma smak całego człowieka...”

 

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych.
1. Postanowienia ogólne:
1. Tematem konkursu jest pobudzenie refleksji młodego człowieka nad tym, czym jest miłość, jak można ją zdefiniować oraz co młody człowiek rozumie pod tytułem konkursu: „Miłość to nie przygoda. Ma smak całego człowieka”
2. Celem konkursu jest pogłębienie refleksji nad tak ważnym tematem, jakim jest miłość ludzka. We współczesnej kulturze, gdzie młodzież ma tak wiele opcji wyboru, ważne jest, aby właściwie zdefiniować pojęcie miłości oraz uzasadnić swoją definicję.
3. Organizatorem konkursu ”Miłość …” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.idmjp2.pl.
5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie www.idmjp2.pl oraz profilu IDMJP2 na portalu Facebook (www.facebook.com/IDMJP2).

2. Zasady Konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych.
2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który w terminie do 06.05.2019 r. prześle na adres pocztowy lub mailowy Instytutu, w dowolnej formie literackiej (esej, reportaż, wiersz, opowiadanie, felieton) swoje przemyślenia, refleksje dotyczące cytatu będącego tytułem konkursu - „Miłość to nie przygoda. Ma smak całego człowieka”. Ważne, aby przewodnim tematem wypowiedzi literackiej była miłość.
3. Pracę w formie pisanej (max. 8000 znaków) należy przesłać adres pocztowy lub mailowy Instytutu. 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków
z dopiskiem „Miłość to nie przygoda ...”
lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia (zał. 1) należy przesłać do 06.05.2019r. (włącznie). Decyduje data stempla pocztowego.
2. Prace konkursowe dostarczone po określonym w Regulaminie terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Koszty dostarczenie prac pokrywają uczestnicy.
4. Oceny wywiadów oraz wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 17.05.2019r.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz na profilu IDMJP2 na portalu Facebook (www.facebook.com/IDMJP2).
6. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

4. Nagrody:
1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody książkowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród, a także wybór niektórych fragmentów lub niektórych ilustracji.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

6. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu Literackiego jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany "Administratorem").
b) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d) Dane będą przetwarzane w celu Realizacji Konursu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
e) Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie.
f) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.
g) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
h) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
i) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
j) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
k) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.


Informacje dotyczące konkursu:
Tel. 12 422 03 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.idmjp2.pl

 

Newsletter

Zapisz się
do góry