To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona, zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”.

Zadaniem konkursowym uczestników będzie przygotowanie prezentacji projektu edukacyjnego pod kierunkiem nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne.


Formularz zgłoszeniowy nalezy przekazać do 10 października 2018 roku.

Prace należy przekazać do 31 grudnia 2018 r.

Szczegóły w regulaminie

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PROJEKT EDUKACYJNY
„Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”


1. Postanowienia ogólne:

1.1. Celem konkursu na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”, zwanego dalej konkursem, jest:
• poznanie osoby Jana Pawła II i Jego drogi do świętości,
• przybliżenie uczniom osoby Jana Pawła II – wielkiego Polaka i autorytetu moralnego świata,
• zapoznanie uczniów z papieskim nauczaniem,
• krzewienie i upowszechnianie postaw promujących wrażliwość na dobro i piękno,
• integracja środowiska szkolnego wokół Najwybitniejszego z Polaków, jako przykładu do naśladowania,
• wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie,
• zachęcanie uczniów do gromadzenia literatury o Osobie papieża, pamiątek z Nim związanych,
• uczestniczenie w obchodach rocznicy wyboru.
1.2. Organizatorem Konkursu „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji” jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
1.3. Do zadań Organizatora należy:
• zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,
• zapewnienie środków finansowych niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu,
• ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu,
• wydanie dyplomów uczestnikom Konkursu oraz nauczycielom uczestniczącym w realizacji projektu.
1.4. Partnerami wspierającymi organizację Konkursu są:
• Małopolski Kurator Oświaty,
• Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
1.5. Do zadań Małopolskiego Kuratora Oświaty należy:
• promowanie Konkursu i publikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie Regulaminu Konkursu i informacji przygotowanych przez Organizatora,
• udostępnienie logo Kuratorium Oświaty w Krakowie do publikowania na materiałach konkursowych,
• wskazanie dwóch przedstawicieli Kuratorium Oświaty do Jury Konkursu,
• udział Małopolskiego Kuratora Oświaty w uroczystości zakończenia Konkursu lub wydelegowanie przedstawiciela.
1.6. Do zadań Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie należy:
• promowanie Konkursu i publikowanie na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Regulaminu Konkursu i informacji przygotowanych przez Organizatora,
• wskazanie dwóch przedstawicieli Wydziału Katechetycznego do Jury Konkursu,
• udział Dyrektora Wydziału Katechetycznego w uroczystości zakończenia Konkursu lub wydelegowanie przedstawiciela.
1.7. Treść niniejszego Regulaminu oraz informacje dotyczące konkursu będą udostępnione na stronach internetowych: Instytutu Dialogu Międzykulturowego, Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Katechetycznego w Krakowie.

2. Uczestnicy konkursu:
2.1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z terenu
województwa małopolskiego.

3. Zasady konkursu.

3.1. Konkurs ma charakter grupowy – przy czym grupę należy rozumieć jako klasę.
W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 5 klas z każdej szkoły podstawowej (po jednym oddziale klasy IV, V, VI, VII oraz VIII).
3.2. Każda klasa przygotowuje jedną prezentację.
3.3. Klasy pod kierunkiem nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne wyszczególnione w pkt. 3.4 Regulaminu przygotowują na jednej godzinie lekcyjnej, spośród co najmniej dwóch zajęć edukacyjnych, informacje dotyczące życia i działalności Jana Pawła II, które złożą się na projekt edukacyjny „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”.
3.4. Katalog zajęć edukacyjnych do realizacji projektu zawiera następujące zajęcia:
• język polski: Karol Wojtyła – poeta i dramaturg,
• historia: Jan Paweł II – patriota, dyplomata, orędownik pokoju,
• historia i społeczeństwo (klasy VI): Jan Paweł II – patriota, dyplomata, orędownik pokoju,
• geografia: pielgrzymki do państw, podróże do Polski wraz z hasłami, mapa pielgrzymek
w świecie,
• religia: biografia, człowiek zawierzenia i modlitwy,
• zajęcia z wychowawcą: autorytet, idol, patron, wzór do naśladowania.
3.5. Podsumowaniem projektu są sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej, zawierające opis działań zrealizowanych na zajęciach wyszczególnionych w pkt. 3.4 Regulaminu. Prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 30 slajdów.
3.6. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić w całości oryginalną twórczość uczniów biorących udział w Konkursie. Prace nie biorą i nie brały udziału w innym konkursie lub konkursach i nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3.7. Pracę w formie elektronicznej, na płycie CD wraz z metryczką stanowiącą Załącznik nr 1 należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji”


4. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

4.1. Szkoły przystępujące do Konkursu przesyłają Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2) drogą elektroniczną na adres Organizatora do 10 października 2018 r.
4.2. Prace należy przekazać do 31 grudnia 2018 r. Prace wysłane po terminie (liczy się data stempla pocztowego), nie wezmą udziału w Konkursie.
4.3. Koszty dostarczenia prac pokrywają szkoły przystępujące do konkursu.

5. Jury Konkursu.
5.1. Oceny prac i wyboru laureatów dokona Jury w terminie do 28 lutego 2019 r.
5.2. Jury powołuje Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie.
5.3. W skład Jury wchodzi po dwóch przedstawicieli reprezentujących: Organizatora, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wydział Katechetyczny.
5.4. Decyzja Jury jest ostateczna.
5.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.

6. Wyłanianie laureatów konkursu.
6.1. Jury wybierze 3 najlepsze projekty multimedialne z każdego poziomu edukacyjnego.
6.2. Przy ocenie projektów Jury bierze pod uwagę m.in.:
• różnorodność zajęć edukacyjnych na których zrealizowane będą treści projektu,
• walory edukacyjne i wychowawcze projektu,
• atrakcyjność prezentacji (np.: sposób przygotowania, estetyka, przejrzystość, podkład muzyczny).

7. Nagrody.
7.1. Laureaci (klasa) otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy.
7.2. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień (nagroda rzeczowa) za szczególne aspekty wychowawcze projektu.

8. Zakończenie Konkursu.
8.1. Uroczysta gala podsumowująca Konkurs połączona z wręczenie nagród odbędzie się
2 kwietnia 2019 r. O miejscu gali Organizator poinformuje laureatów Konkursu w formie pisemnej.

9. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
9.1. Uczestnicy Konkursu, poprzez udział w nim, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu.
9.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Organizatorom nieodpłatnego
i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie
od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera
oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany
lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych
lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia
lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo
do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
9.3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
9.4. Administratorem danych osobowych zgłaszających (opiekunów grup) jest Organizator
9.5. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła. W związku z tym, szkoła zobowiązana jest do zebrania niezbędnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i RODO.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
10.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
10.3. W przypadku sytuacji niedoprecyzowanych w niniejszym Regulaminie, decyzje o rozstrzygnięciu podejmuje Jury Konkursu.
10.4. Prace przesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.

 

Newsletter

Zapisz się
do góry