Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie literacko - fotograficznym zatytułowanym "Odkrywamy miejsca związane ze św. Janem Pawłem II".

Zadaniem konkursowym będzie odnalezienie miejsca związanego z życiem i pontyfikatem papieża Polaka, sfotografowanie go oraz pisemne uzasadnienie wyboru..

Prace w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać na adres instytutu do 01.06.2018.

Szczegóły w regulaminie

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania

Karta zgłoszenia do pobrania


Konkurs literacko - fotograficzny
”Odkrywamy miejsca związane ze św. Janem Pawłem II”
Konkurs dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.

1. Postanowienia ogólne:
1. Tematem konkursu ”Odkrywamy miejsca związane ze św. Janem Pawłem II” jest odnalezienie miejsca związanego z życiem i pontyfikatem papieża Polaka, sfotografowanie go oraz pisemne uzasadnienie wyboru.
2. Celem konkursu jest popularyzowanie osoby świętego papieża, wzbudzenie zainteresowania wśród młodzieży jego życiem i nauczaniem. Dodatkowym atutem konkursu jest odkrycie miejsca, w którym przebywał oraz, z którym łączą się konkretne wspomnienia.
3. Organizatorem konkursu ”Odkrywamy miejsca związane ze św. Janem Pawłem II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.idmjp2.pl.
5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie www.idmjp2.pl oraz profilu IDMJP2 na portalu Facebook (www.facebook.com/IDMJP2).

2. Zasady Konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych.
2. W konkursie może wziąć udział osoba, która w terminie do 1.06.2018r. prześle na adres pocztowy Instytutu pracę, która będzie zawierać autorską fotografię miejsca wraz z opisem uzasadniającym wybór (esej, reportaż, wiersz, opowiadanie, felieton, rozprawka itp.)
3. Pracę w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD) należy przesłać adres pocztowy Instytutu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków
z dopiskiem
”Odkrywamy miejsca związane ze św. Janem Pawłem II”

3. Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 1 czerwca 2018r. (włącznie). Decyduje data stempla pocztowego.
2. Prace konkursowe wysłane po określonym w Regulaminie terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Koszty dostarczenie prac pokrywają uczestnicy.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 8.06.2018r. www.idmjp2.pl oraz na profilu IDMJP2 na portalu Facebook (www.facebook.com/IDMJP2).
5. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

4. Nagrody:
1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje atrakcyjne nagrody rzeczowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród, a także wybór niektórych fragmentów lub niektórych ilustracji.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

Informacje dotyczące konkursu:
Tel. 12 422 03 44
www.idmjp2.pl

Newsletter

Zapisz się
do góry