Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II ogłasza konkurs o nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską, której temat związany jest z Osobą Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II, jego biografią, szeroko rozumianą spuścizną (w tym literacką, filozoficzną, teologiczną i artystyczną) oraz twórczego rozwinięcia/kontynuacji Jego myśli i nauczania.

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane nieopublikowane prace doktorskie i magisterskie, obronione w latach 2015-2018 we wszystkich uczelniach wyższych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.

Termin nadsyłania/dostarczania prac na I edycję Konkursu upływa 30 czerwca 2018 roku.

Szczegóły w Regulaminie (do pobrania tutaj)


John Paul II Institute of Intercultural Dialogue announces a Competition for the prize for an outstanding doctoral dissertation and master’s thesis presenting a subject related to Karol Wojtyła, Saint John Paul II, His biography, His widely understood legacy (literary, philosophical, theological, and artistic), and the creative development/continuation of His thought and teaching.

Unpublished doctoral and master’s theses defended in 2015-2018 at any higher education institution in the Republic of Poland and in the world may be submitted for the Competition.

The deadline for sending/submitting works for the first round of the Competition is 30 June 2018.

Details are available in the Regulations (download here).


 

REGULAMIN KONKURSU INSTYTUTU DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE.
NAGRODA ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z OSOBĄ I SPUŚCIZNĄ KAROLA WOJTYŁY - ŚW. JANA PAWŁA II

§ 1. Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie o nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską, której temat związany jest z Osobą Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II, jego biografią, szeroko rozumianą spuścizną (w tym literacką, filozoficzną, teologiczną i artystyczną) oraz twórczego rozwinięcia/kontynuacji Jego myśli i nauczania.
2. Celem Konkursu jest upamiętnienie postaci i dorobku Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II oraz promocja badań naukowych Jemu poświęconych.
3. Organizatorem Konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, działająca na podstawie wpisu w Księdze Rejestrowej Województwa Małopolskiego Nr RIK 24/09, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, zwany dalej Organizatorem.
4. Organizator przeprowadza Konkurs przy pomocy Kapituły Nagrody, zwanej dalej Kapitułą.
5. Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 7 /2017 Dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i dostępny jest na stronie Organizatora www.idmjp2.pl
6. Konkurs będzie mieć charakter cykliczny.

§ 2. Zasady Konkursu.
1. Do I edycji Konkursu mogą być zgłaszane nieopublikowane prace doktorskie i magisterskie, obronione w latach 2015-2018 we wszystkich uczelniach wyższych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.
2. Przez nieopublikowane prace rozumie się prace nigdy nie wydane w wersji papierowej lub elektronicznej w postaci publikacji obejmującej całość pracy magisterskiej lub doktorskiej. Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie pracy oraz zgodę uczelni na odstąpienie od pierwszeństwa w opublikowaniu pracy.
3. Termin nadsyłania/dostarczania prac na I edycję Konkursu upływa 30 czerwca 2018 roku.
4. Praca na Konkurs może być zgłoszona osobiście przez jej Autora lub Promotora pracy. Do pracy przesłanej indywidualnie dołącza się opinię lub recenzję Promotora lub Recenzenta oraz jego pisemną zgodę na wykorzystanie tej opinii lub recenzji w Konkursie.
5. Zgłoszenie pracy powinno zawierać także:
a) zgłoszenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) streszczenie pracy wraz z opisem bibliograficznym (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron);
c) jeden egzemplarz pracy w postaci podpisanego przez Autora wydruku oraz jej wersję elektroniczną -na nośniku CD lub DVD w preferowanym formacie PDF.
6. Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

§ 3. Terminy związane z I edycją Konkursu:
1. Konkurs przebiega w następujących etapach:
a) do 30 czerwca 2018 r. – nadesłanie/dostarczenie prac do Konkursu – data rzeczywistego wpływu pracy do siedziby Organizatora, a nie data stempla pocztowego,
b) do końca września 2018 – wyłonienie Laureatów Konkursu przez Kapitułę,
c) do 10 października 2018 r. - ogłoszenie wyników Konkursu.
2. Prace na Konkurs wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do siedziby Organizatora w godz. od 8.00 do 16.00 lub przesłać drogą pocztową - z dopiskiem: „KONKURS: PRACA MAGISTERSKA/DOKTORSKA”.
3. O sposobie, terminie i miejscu wręczenia Nagród Laureat Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od daty jej przyznania.
4. Nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora po ogłoszeniu wyników Konkursu.

§ 4. Wymogi i kryteria oceny prac zgłoszonych do Konkursu i Nagrody.
1. Przedmiot badawczy prac powinien stanowić samodzielną koncepcję autorską, wykazywać umiejętności analizy tekstu i umiejętność syntezy, odznaczać się poprawnością i jakością formy literackiej. Prace mogą mieć charakter interdyscyplinarny.
2. Zakres czasowy przedmiotu badań może dotyczyć historii lub stanu obecnego.
3. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę ich: walory metodologiczne i pragmatyczne adekwatne do wymogów prac, oryginalność myśli, kompetencje warsztatowe oraz bogactwo wykorzystanej literatury przedmiotu.
4. W postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnej tematyce i trudno porównywalnych walorach zogniskowane wokół naczelnego wyznacznika, jakim jest temat związany z Osobą i spuścizną Karola Wojtyły -Św. Jana Pawła II. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej walorów ocenianych prac, pozostawiając te kwestie Kapitule.

§ 5. Organizacja i tryb pracy Kapituły.
1. Konkurs rozstrzyga Kapituła wyłoniona przez Organizatora, działająca na podstawie Regulaminu organizacji i pracy Kapituły Nagrody Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie na pracę magisterską i doktorską, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

§ 6. Nagrody:
1. Nagrody w Konkursie przyznane będę w dwóch kategoriach:
a) polskiej - prace napisane w języku polskim;
b) zagranicznej - prace napisane w języku angielskim lub włoskim.
2. W obu kategoriach przyznawane będą dwie nagrody: nagroda dla wyróżniającej się pracy magisterskiej oraz nagroda dla wyróżniającej się pracy doktorskiej.
3. W obu kategoriach nagrodą jest wydanie (publikacja drukowana) wyróżnionych prac przez Organizatora. Prace z kategorii zagranicznej zostaną wcześniej przetłumaczone na język polski na koszt Organizatora.
4. Organizator zobowiązuje się do wydania nagrodzonych prac w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia wyników Konkursu.
5. Warunki przekazania nieodpłatnie praw autorskich w zakresie wydania pracy w formie książkowej przez Autora nagrodzonej pracy oraz warunki edytorskie wydania regulować będzie odrębna umowa o wydanie pracy między Autorem a Organizatorem.

§ 7. Inne postanowienia:
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) nie doręczenie/przesłanie informacji Autorowi nagrodzonej pracy spowodowane błędnym podaniem przez Autora danych adresowych,
c) świadczone usługi pocztowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny, po wcześniejszym zawiadomieniu Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Autora niniejszego Regulaminu.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Autora oświadczenia, że posiada on prawa autorskie osobiste i majątkowe do nadesłanej pracy oraz, że praca ta nie narusza praw osób trzecich.
5. Autor prac wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 oraz z 2015 r. poz. 1309).
6. Laureatom nie przysługuje prawo scedowania nagrody na inną osobę.
7. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres zamieszkania, adres e-mailowy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia.
8. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

plakatKPDM web

Newsletter

Zapisz się
do góry