Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi.

Jan Paweł II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów szkół  gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w konkursie literackim "Ciało... czyli?".

Tematem konkursu „Ciało… czyli?” jest refleksja nad tym, czym jest ciało ludzkie – kogo ono wyraża, dlaczego o nie dbamy, dlaczego mamy odnosić się do niego z szacunkiem?

Zadaniem uczestników konkursu będzie odpowiedź na pytanie konkursowe w dowolnej formie literackiej (esej, reportaż, wiersz, opowiadanie, felieton itd.). Ważne, aby przewodnim tematem wypowiedzi literackiej było ciało. Może ono być również tłem danej wypowiedzi.

Prace mozna nadsyłać do 28.02.2018r. Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu.
Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN DO POBRANIA (PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA (PDF)


Konkurs literacki
„Ciało… czyli?”

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

1. Postanowienia ogólne:
1. Tematem konkursu „Ciało… czyli?” jest refleksja nad tym, czym jest ciało ludzkie – kogo ono wyraża, dlaczego o nie dbamy, dlaczego mamy odnosić się do niego z szacunkiem?
2. Celem konkursu jest pogłębienie refleksji nad tak ważnym tematem, jakim jest ciało ludzkie. Każdy z nas ma przecież ciało, niewielu z nas zastanawia się nad tym, co to jednak oznacza.
3. Organizatorem konkursu „Ciało… czyli?” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.idmjp2.pl.
5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie www.idmjp2.pl oraz profilu IDMJP2 na portalu Facebook (www.facebook.com/IDMJP2).

2. Zasady Konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.
2. W konkursie może wziąć udział osoba, która w terminie do 28.02.2018r. prześle na adres pocztowy lub mailowy Instytutu odpowiedź na pytanie konkursowe w dowolnej formie literackiej (esej, reportaż, wiersz, opowiadanie, felieton). Ważne, aby przewodnim tematem wypowiedzi literackiej było ciało. Może ono być również tłem danej wypowiedzi.
3. Pracę w formie pisanej (max. 8000 znaków) należy przesłać adres pocztowy lub mailowy Instytutu.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków
z dopiskiem „Ciało… czyli?”
lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do 28 lutego 2018r. (włącznie). Decyduje data stempla pocztowego.
2. Prace konkursowe dostarczone po określonym w Regulaminie terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Koszty dostarczenie prac pokrywają uczestnicy.
4. Oceny wywiadów oraz wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 19.03.2018r.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz na profilu IDMJP2 na portalu Facebook (www.facebook.com/IDMJP2).
6. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

4. Nagrody:
1. Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody: książki o teologii ciała Jana Pawła II „Seks wg Jana Pawła II cię wyzwoli”, nagrody rzeczowe oraz zorganizowanie warsztatów z teologii ciała dla zwycięzców.
2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród, a także wybór niektórych fragmentów lub niektórych ilustracji.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator.

6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
6. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

Informacje dotyczące konkursu:
Tel. 12 422 03 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.idmjp2.pl

Newsletter

Zapisz się
do góry