Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II


REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BIBLIOTEKI
INSTYTUTU DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO
IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest instytucją służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.

2. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie Polski.

3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6. Ze zbiorów i usług Biblioteki nie mogą korzystać:
- osoby, które nie są zarejestrowane w Bibliotece,
- osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec Biblioteki (zbiory biblioteczne, kary),
- osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
- osoby, które swoim zachowaniem zakłócają korzystanie z Biblioteki innym czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki.

 

§ 2
WYPOŻYCZALNIA

1. Czytelnik zapisujący się do wypożyczalni winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Biblioteki, okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

2. Przy zapisie osoby niepełnoletniej podstawą jest okazany dowód tożsamości jednego z rodzicówlub osoby poręczającej.

3. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

4. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianach danych zawartych w karcie zapisu swoich, osoby poręczającej lub, za którą poręcza.

5. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych.

6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 woluminy oraz 5 czasopism na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

7. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, lub ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.

8. Wypożyczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych może nastąpić po wypełnieniu przez czytelnika rewersu bibliotecznego.

 


§ 3

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCHMATERIAŁÓWBIBLIOTECZNYCH

1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera karę pieniężną.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w związku z nieterminowym zwrotem materiałów bibliotecznych pokrywa ich koszt.

3. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do osoby poręczającej.

4. Opłaty za nieterminowy zwrot pobierane są niezależnie od tego czy zostało wysłane upomnienie.

5. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień uchyla się od obowiązku zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania kar regulaminowych, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 


§ 4
CZYTELNIA

1. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza. Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.

2. Do czasopism bieżących czytelnik ma wolny dostęp.

3. Czytelnik korzystający z czytelni powinien:

a) zgłosić chęć skorzystania ze zbiorów czytelni dyżurującemu bibliotekarzowi,

b) pozostawić torby, plecaki, itporaz wierzchnie okrycie w szatni lub innym wyznaczonym miejscu,

c) okazać ważny dowód tożsamości w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin. Wpisu do rejestru dokonuje pracownik Biblioteki.

4. W czytelni czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych, jak i materiałów własnych. Fakt wniesienia do czytelnimateriałów własnych czytelnik powinien zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 

§ 5
POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych.

2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem. Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza w opisie dokumentu.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.

4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania.

5. W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji czytelnik może, za zgodą i w porozumieniu z kierownikiem placówki bibliotecznej:

a) dostarczyć inną pozycję przydatną Bibliotece, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej niezwróconej pozycji lub

b) uiścić opłatę w wysokości aktualnej ceny rynkowej niezwróconej pozycji.

6. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego i niezwrócenia lub zniszczenia jednej części czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.

7. Czytelnik nie nabywa prawa własności do niezwróconych zbiorów bibliotecznych także w przypadku uregulowania zaistniałych wobec Biblioteki należności.

 

§ 6
STANOWISKA KOMPUTEROWE I INTERNET

1. Biblioteka udostępnia komputery i Internet przede wszystkim w celach informacyjnych i edukacyjnych, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc i terroryzm. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.

2. Do korzystania z komputerów uprawieni są użytkownicypo okazaniu dowodu tożsamości w celuwpisania danych do rejestru odwiedzin. Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.

3. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny, który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.

4. Wyniki swojej pracy użytkownik może zapisać na nośniku informatycznym własnym.

5. Użytkownikowi, który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i konfiguracji komputera.

6. Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem, bądź inne niepożądane maprawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.

7. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracjizastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.

9. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiadamaterialnie użytkownik.

 


§ 7
OPŁATY

1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie z komputerów i Internetu w Bibliotece jest bezpłatne.

2. Biblioteka może pobierać opłaty na podstawie art. 14 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm. ):
 za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne,
 za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
 w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
 za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w Bibliotece zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24, poz.83 z1994r., tekst jednolity –Dz.U. Nr 90, późn. 631 z 2006r. z późn .zm.).

4. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu i wysokości opłat zawarte są w Wykazie usług i opłat, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Za opłaty pobierane od czytelników Biblioteka wystawia pokwitowanie.

 

§ 8
PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. W czytelni oraz przy korzystaniu z komputerów zabrania się:
- korzystania z telefonów komórkowych oraz prowadzenia głośnych rozmów,
- spożywania posiłków i napojów

2. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

§ 9
SKARGI I WNIOSKI

Czytelnicy mają prawo wpisać swoje skargi i wnioski do książki skarg i wniosków, dostępnej w Bibliotece.

 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowaniasię do zawartych w nim postanowień.

2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień Regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa korzystaniaz Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z Biblioteki podejmuje Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie na pisemny wniosek pracownika Biblioteki.

3. Rozstrzyganie kwestii szczególnychnie uregulowanych postanowieniami Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Instytutu Dialogu Miedzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

Newsletter

Zapisz się
do góry