Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza serdecznie dzieci, dorosłych oraz całe rodziny do udziału w konkursie "Laurka dla Jana Pawła II", który został zorganizowany dla uczczenia 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności i panującą sytuację prace przesyłane będą drogą elektroniczną.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie laurki dla Jana Pawła II w sposób tradycyjny (ręcznie) lub elektronicznie przy pomocy programów graficznych (rekomendowany Tux Paint). Wykonane prace plastyczne należy sfotografować i przesłać do nas zdjęcie, a w przypadku programów graficznych wyeksportować obraz i przesłać do nas plik.

Praca może zostać wykonana indywidualnie lub może to być to praca rodzinna.

Zgłoszenie należy przesłać wskazanymi w regulaminie kanałami do 13.05.2020 r.

Szczegóły w regulaminie (TUTAJ DO POBRANIA)

Zał. 1 - Instrukcja TUXPAINT (TUTAJ DO POBRANIA)


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Laurka dla Jana Pawła II”
z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II
skierowanego do rodzin lub osób indywidualnych.

1.Postanowienia ogólne:
1.1. Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
1.2. Organizatorem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
1.3. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu jest Dział Programowy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
1.4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach: www.idmjp2.pl oraz na Facebook.com
1.5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.idmjp2.pl praz na Facebook.com
2. Zasady konkursu:
2.1. Konkurs skierowany jest do rodzin lub osób indywidualnych
2.2. W przypadku jeśli uczestnik jest niepełnoletni i bierze udział w konkursie, opiekunem pracy jest rodzic/opiekun prawny.
2.3. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna formatu A–4 lub mniejsza w dowolnej technice lub praca wykonana w programie graficznym (rekomendowany: Tux Paint – instrukcja pobrania i instalacji – zał. 1)
2.4. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.
2.5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
2.6. Pracę wykonaną ręcznie należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca musi być sfotografowana tak by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości. W przypadku prac wykonanych w programie graficznym należy wygenerować obraz i przesłać plik w formacie PNG lub JPG.
2.7. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub poprzez wiadomość prywatną przez portal Facebook https://www.facebook.com/IDMJP2/ do dnia 13.05.2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „Laurka dla Jana Pawła II”, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora/autorów Pracy (imię/imiona, nazwisko/a, miasto). Prosimy o informację, czy jest to praca indywidualna czy rodzinna.

3. Przebieg konkursu:
3.1. Pracę konkursową (fotografię / plik) należy przesłać do 13.05.2020 roku (do godziny 23:59).
3.2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
3.3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 15.05.2020 roku.
3.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl oraz Facebook.com
3.5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.

4. Nagrody:
4.1. Jury powołane przez Organizatora wybierze po jednej zwycięskiej pracy w czterech kategoriach:
a) Praca plastyczna (ręczna) indywidualna
b) Praca plastyczna (ręczna) rodzinna
c) Praca graficzna indywidualna
d) Praca graficzna rodzinna
Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców oraz do przyznania dodatkowych wyróżnień.

5. Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:
5.1 Uczestnictwo w Konkursie, poprzez zgłoszenie pracy, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
5.2. Uczestnik/Uczestnicy Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża/ją zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach wynikających z postanowień statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie nieodpłatnego i bezterminowego pozwolenia na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej.
5.3. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

6. Ochrona danych osobowych
6.1. Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO" informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu Literackiego jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dalej zwany "Administratorem").
b) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
c) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
d) Dane będą przetwarzane w celu Realizacji Konkursu w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz wyrażonej pisemnej zgody.
e) Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Konkursie.
f) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.
g) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
h) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
i) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
j) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO
k) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
7.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
7.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Newsletter

Zapisz się
do góry